SSSC02

 

SSSC02 - Integración social

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2022-2023.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCódigo Módulo
MP0341 Apoio á intervención educativa
MP0339 Atención ás unidades de convivencia
MP0337 Contexto da intervención social
MP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0346 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0338 Inserción sociolaboral
MP0340 Mediación comunitaria
MP0344 Metodoloxía da intervención social
MP0020 Primeiros auxilios
MP0342 Promoción da autonomía persoal
MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).