SIFC01

 

SIFC01 - Administración de sistemas informáticos en rede

Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIFC01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2022-2023.

15005397 - IES Fernando Wirtz SuárezCódigo Módulo
MP0374 Administración de sistemas operativos
MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0380 Formación e orientación laboral
MP0371 Fundamentos de hardware
MP0376 Implantación de aplicacións web
MP0369 Implantación de sistemas operativos
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0370 Planificación e administración de redes
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
MP0375 Servizos de rede e internet
MP0372 Xestión de bases de datos

15021482 - IES San ClementeCódigo Módulo
MP0374 Administración de sistemas operativos
MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0380 Formación e orientación laboral
MP0371 Fundamentos de hardware
MP0376 Implantación de aplicacións web
MP0369 Implantación de sistemas operativos
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0370 Planificación e administración de redes
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
MP0375 Servizos de rede e internet
MP0372 Xestión de bases de datos

27015773 - IES Muralla RomanaCódigo Módulo
MP0374 Administración de sistemas operativos
MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0380 Formación e orientación laboral
MP0371 Fundamentos de hardware
MP0376 Implantación de aplicacións web
MP0369 Implantación de sistemas operativos
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0370 Planificación e administración de redes
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
MP0375 Servizos de rede e internet
MP0372 Xestión de bases de datos

36018173 - IES de TeisCódigo Módulo
MP0374 Administración de sistemas operativos
MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0380 Formación e orientación laboral
MP0371 Fundamentos de hardware
MP0376 Implantación de aplicacións web
MP0369 Implantación de sistemas operativos
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0370 Planificación e administración de redes
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
MP0375 Servizos de rede e internet
MP0372 Xestión de bases de datos

36019669 - IES Armando Cotarelo ValledorCódigo Módulo
MP0380 Formación e orientación laboral
MP0371 Fundamentos de hardware
MP0370 Planificación e administración de redes
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).