SIFC02

 

SIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIFC02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2022-2023.

15005397 - IES Fernando Wirtz SuárezCódigo Módulo
MP0486 Acceso a datos
MP0484 Bases de datos
MP0487 Contornos de desenvolvemento
MP0488 Desenvolvemento de interfaces
MP0494 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0493 Formación e orientación laboral
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0485 Programación
MP0490 Programación de servizos e procesos
MP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles
MP0491 Sistemas de xestión empresarial
MP0483 Sistemas informáticos

15021482 - IES San ClementeCódigo Módulo
MP0486 Acceso a datos
MP0484 Bases de datos
MP0487 Contornos de desenvolvemento
MP0488 Desenvolvemento de interfaces
MP0494 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0493 Formación e orientación laboral
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0485 Programación
MP0490 Programación de servizos e procesos
MP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles
MP0491 Sistemas de xestión empresarial
MP0483 Sistemas informáticos

36018173 - IES de TeisCódigo Módulo
MP0486 Acceso a datos
MP0484 Bases de datos
MP0487 Contornos de desenvolvemento
MP0488 Desenvolvemento de interfaces
MP0494 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0493 Formación e orientación laboral
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0485 Programación
MP0490 Programación de servizos e procesos
MP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles
MP0491 Sistemas de xestión empresarial
MP0483 Sistemas informáticos


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).