SADG02

 

SADG02 - Asistencia á dirección

Ciclo formativo
Familia: Administración e xestión
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SADG02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Asistir a dirección e outros departamentos nas actividades de organización, representación da entidade e funcións administrativa e documental, así como xestionar a información e a comunicación interna e externa, e realizar outras tarefas por delegación, utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa e/ou outra lingua estranxeira, aplicando a normativa e os protocolos de xestión de calidade que aseguren a satisfacción da clientela ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
Ao lado de un ou máis membros directivos ou executivos, ou ben dun equipo de traballo (departamento, proxecto, grupo, etc.) nun contexto de crecente internacionalización. Ten un papel basicamente interpersoal, organizativo e administrativo, que pode desenvolverse en calquera tipo de organización (empresas nacionais ou internacionais, asociacións, axencias gobernamentais, entidades do sector público ou privado, domésticas ou internacionais), que dan cabida a este tipo de profesional. A denominación dos seus postos varía substancialmente dependendo dos costumes profesionais de cada sector, a maior ou menor cualificación esixida polo tipo de traballo, a importancia relativa das actividades que se desempeñan por delegación e o grao de responsabilidade que se lle outorga. Tomando en conta o seu papel específico de apoio a un superior ou grupo de traballo, o persoal asistente de dirección traballa habitualmente por conta allea e actúa só ou formando parte da estrutura dun equipo, e de xeito independente total ou parcialmente.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Asistente á dirección, asistente persoal, secretario/a de dirección, asistente de despachos e oficinas, asistente xurídico/a, asistente en departamentos de recursos humanos, administrativo/a na Administración e en organismos públicos.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0651 Comunicación e atención á clientela 160 6
MP0665 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés 160 6
MP0649 Ofimática e proceso da información 240 9
MP0650 Proceso integral da actividade comercial 133 5
MP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80 3
MP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial 80 3
MP0667 Formación en centros de traballo 384
MP0662 Organización de eventos empresariais 158 9
MP0661 Protocolo empresarial 158 9
MP0664 Proxecto de asistencia á dirección 26
MP0180 Segunda lingua estranxeira 157 9
MP0663 Xestión avanzada da información 157 9

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez 881960260
Coruña, A 15005270 CPR Afundación A Coruña 881963018
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Santiago de Compostela 15027058 IES As Fontiñas 881866661

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988788901

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36018677 IES Luís Seoane 986857700
Vigo 36017430 IES Ricardo Mella 886121001
Vigo 36011622 CPR Aloya 986420722
Vigo 36013795 CPR CEBEM 986419899

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).