36019669

36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor

986512311 ies.cotarelo.vilagarcia@edu.xunta.es
986512655 IES Armando Cotarelo Valledor
Latitude: 42.589820
Lonxitude: -8.784041
Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6

36611, Vilagarcía de Arousa
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0372 Xestión de bases de datos
ZMP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
ZMP0376 Implantación de aplicacións web
ZSCOM04 Márketing e publicidade
ZMP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
ZMP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación
ZMP1109 Lanzamento de produtos e servizos
ZMP1008 Medios e soportes de comunicación
ZMP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing
ZMP1011 Traballo de campo na investigación comercial