36014489

36014489 - CIFP A Xunqueira

886159860 cifp.xunqueira@edu.xunta.gal
CIFP A Xunqueira
Latitude: 42.435969
Lonxitude: -8.636413
Rúa Rafael Areses s/n

36155, Pontevedra
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMMAM02 Instalacion e amoblamento
ZMP0542 Control de almacén
ZMP0782 Formación e orientación laboral
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0541 Operacións básicas de moblaxe
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0783 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0780 Instalación de carpintaría
ZMP0781 Instalación de estructuras de madeira
ZMP0779 Instalación de moblaxe
ZMP0778 Planificación da instalación
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZSTMV01 Automoción
ZMP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais
ZMP0299 Formación e orientación laboral
ZMP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
ZMP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
ZMP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos
ZMP0300 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0296 Estruturas do vehículo
ZMP0292 Sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe
ZMP0309 Técnicas de comunicación e de relacións
ZMP0295 Tratamento e recubrimento de superficies
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0559 Formación e orientación laboral
ZMP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
ZMP0552 Sistemas informáticos e redes locais
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZSSSC02 Integración social
ZMP0339 Atención ás unidades de convivencia
ZMP0337 Contexto da intervención social
ZMP0346 Formación e orientación laboral
ZMP0338 Inserción sociolaboral
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP0342 Promoción da autonomía persoal
ZMP0341 Apoio á intervención educativa
ZMP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0340 Mediación comunitaria
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación
ZSSSC03 Animación sociocultural e turística
ZMP1123 Actividades de lecer e tempo libre
ZMP1126 Animación turística
ZMP1124 Dinamización grupal
ZMP1134 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1130 Intervención socioeducativa con xente nova
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZSSSC05 Promoción de igualdade de xénero
ZMP1404 Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade
ZMP1128 Desenvolvemento comunitario
ZMP1408 Formación e orientación laboral
ZMP1401 Información e comunicación con perspectiva de xénero
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP1403 Promoción do emprego feminino
Grao medio
ZMMAM01 e ZSMAM01 Carpintaría e moble e oferta parcial de Deseño e amoblamento
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles