36014568

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

886110857 cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal
886110878 CIFP Valentín Paz Andrade
Latitude: 42.218276
Lonxitude: -8.680079
Estrada vella de Madrid, 160

36214, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMP0095 Montaxe
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización
ZMP0043 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas da montaxe de instalacións
ZMP0044 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial
ZMP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción
ZMP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais
ZMMAM02 Instalacion e amoblamento
ZMP0542 Control de almacén
ZMP0782 Formación e orientación laboral
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0541 Operacións básicas de moblaxe
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0783 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0780 Instalación de carpintaría
ZMP0781 Instalación de estructuras de madeira
ZMP0779 Instalación de moblaxe
ZMP0778 Planificación da instalación
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
ZMP0459 Formación e orientación laboral
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0452 Motores
ZMP0456 Sistemas de carga e arranque
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0453 Sistemas auxiliares do motor
ZMP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
ZSFME04 Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros
ZMP0533 Verificación de produtos conformados
ZMP0536 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0531 Moldeamento pechado
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZSTMV01 Automoción
ZMP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais
ZMP0299 Formación e orientación laboral
ZMP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
ZMP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
ZMP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos
ZMP0300 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0296 Estruturas do vehículo
ZMP0292 Sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe
ZMP0309 Técnicas de comunicación e de relacións
ZMP0295 Tratamento e recubrimento de superficies
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0352 Configuración de instalacións solares térmicas
ZMP0349 Eficiencia enerxética de instalacións
ZMP0121 Equipamentos e instalacións térmicas
ZMP0356 Formación e orientación laboral
ZMP0122 Procesos de montaxe de instalacions
ZMP0123 Representación gráfica de instalacións
ZMP0350 Certificación enerxética de edificios
ZMP0357 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga
ZMP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas
ZMP0351 Xestión eficiente da auga na edificación
ZSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
ZMP0124 Enerxías renovables e eficiencia enerxética
ZMP0121 Equipamentos e instalacións térmicas
ZMP0138 Formación e orientación laboral
ZMP0122 Procesos de montaxe de instalacións
ZMP0123 Representación gráfica de instalacións
ZMP0120 Sistemas eléctricos e automáticos
ZMP0134 Configuración de instalacións térmicas e de fluídos
ZMP0139 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0136 Mantemento de instalacións caloríficas e de fluídos
ZMP0135 Mantemento de instalacións frigoríficas e de climatización
ZMP0133 Xestión da montaxe, da calidade e o mantemento
Grao medio
ZMIMA01 e ZMIMA02 Dobre titulación en Instalacións frigorificas e de climatización e Instalacións de produción de calor
ZMMAM01 Carpintaría e moble
ZMTMV01 Carrozaría
Grao superior
ZSTMV01 Automoción
ZSTMV51 Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos (Curso de especialización)