36013448

36013448 - CIFP Manuel Antonio

886120750 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal
886120776 CIFP Manuel Antonio
Latitude: 42.215777
Lonxitude: -8.680374
Avenida de Madrid, s/n - (Apartado 3138)

36214, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CD1HOT001100 Cociña e restauración
CD1TCP001200 Tapizaría e cortinaxe
Ciclos de grao medio
CD2HOT000100 Cociña e gastronomía
CD2HOT000200 Servizos en restauración
CD2INA000100 Panadaría, repostaría e confeitaría
CD2QUI000200 Operacións de laboratorio
CD2TCP000100 Confección e moda
Ciclos de grao superior
CD3HOT000100 Xestión de aloxamentos turísticos
CD3HOT000200 Axencias de viaxes e xestión de eventos
CD3HOT000300 Guía, información e asistencia turísticas
CD3HOT000400 Dirección de cociña
CD3HOT000500 Dirección de servizos de restauración
CD3QUI000100 Laboratorio de análise e de control de calidade
CD3QUI000200 Química industrial
CD3SAN000100 Audioloxía protésica
CD3SAN000200 Próteses dentais
CD3SAN000500 Laboratorio clínico e biomédico
CD3SAN000600 Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
CD3SAN000900 Hixiene bucodental
CD3SEA000400 Química e saúde ambiental
CD3TCP000100 Patronaxe e moda
Cursos de especialización de grao medio
EE2HOT005000 Panadaría e bolaría artesanais
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZMHOT02 Servizos en restauración
ZMP0156 Inglés profesional
ZMP0158 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0154 O viño e o seu servizo
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0152 Servizos en bar e cafetaría
ZMP0153 Servizos en restaurante e eventos especiais
ZMTCP01 Confección e moda
ZMP0269 Confección industrial
ZMP0267 Corte de materiais
ZMP0272 Formación e orientación laboral
ZMP0271 Información e atención á clientela
ZMP0264 Moda e tendencias
ZMP0270 Acabamentos en confección
ZMP0268 Confección á medida
ZMP0273 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0265 Padróns
ZMP0116 Principios de mantemento electromecánico
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
ZMP0066 Análises químicas
ZMP0069 Ensaios fisicoquímicos
ZMP0070 Ensaios microbiolóxicos
ZMP0074 Formación e orientación laboral
ZMP0065 Mostraxe e preparación da mostra
ZMP0067 Análise instrumental
ZMP0072 Calidade e seguridade no laboratorio
ZMP0075 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0071 Ensaios biotecnolóxicos
ZMP0068 Ensaios físicos
ZSQUI03 Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
ZMP1392 Áreas e servizos auxiliares na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns
ZMP1398 Formación e orientación laboral
ZMP0191 Mantemento electromecánico en industrias de proceso
ZMP1389 Operacións básicas na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns
ZMP1387 Organización e xestión da fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
ZMP1390 Principios de biotecnoloxía
ZMP1391 Seguridade na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns
ZMP1396 Acondicionamento e almacenamento de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
ZMP1388 Control de calidade de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
ZMP1399 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1395 Regulación e control na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns
ZMP1393 Técnicas de produción biotecnolóxica
ZMP1394 Técnicas de produción farmacéutica e afíns
ZSSAN01 Audioloxía protésica
ZMP0201 Acústica e elementos de protección sonora
ZMP0204 Atención á persoa hipoacúsica
ZMP0199 Características anatomosensoriais auditivas
ZMP0200 Tecnoloxía electrónica en audioprótese
ZSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico
ZMP1369 Bioloxía molecular e citoxenética
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZMP1376 Formación e orientación laboral
ZMP1368 Técnicas xerais de laboratorio
ZMP1367 Xestión de mostras biolóxicas
ZMP1371 Análise bioquímica
ZMP1377 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1373 Microbioloxía clínica
ZMP1374 Técnicas de análise hematolóxica
ZMP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico
ZSSAN06 Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
ZMP1382 Citoloxía xeral
ZMP1381 Citoloxía xinecolóxica
ZMP1385 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1379 Necropsias
ZMP1380 Procesamento citolóxico e tisular
ZSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos
ZMP0399 Dirección de entidades de intermediación turística
ZMP0398 Venda de servizos turísticos
ZMP0397 Xestión de produtos turísticos
ZSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas
ZMP0383 Destinos turísticos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0389 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés profesional
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0384 Recursos turísticos
ZMP0387 Deseño de produtos turísticos
ZMP0390 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0386 Procesos de guía e asistencia turística
ZMP0172 Protocolo e relacións públicas
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0385 Servizos de información turística
ZSHOT04 Dirección de cociña
ZMP0179 Inglés profesional
ZMP0498 Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña
ZMP0507 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración
ZMP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración
ZMP0500 Xestión da produción en cociña