36013448

36013448 - CIFP Manuel Antonio

886120750 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal
886120776 CIFP Manuel Antonio
Latitude: 42.215777
Lonxitude: -8.680374
Avenida de Madrid, s/n - (Apartado 3138)

36214, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZMHOT02 Servizos en restauración
ZMP0156 Inglés
ZMP0158 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0154 O viño e o seu servizo
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0152 Servizos en bar e cafetaría
ZMP0153 Servizos en restaurante e eventos especiais
ZMTCP01 Confección e moda
ZMP0269 Confección industrial
ZMP0267 Corte de materiais
ZMP0272 Formación e orientación laboral
ZMP0271 Información e atención á clientela
ZMP0275 Materiais téxtiles e pel
ZMP0264 Moda e tendencias
ZMP0270 Acabamentos en confección
ZMP0268 Confección á medida
ZMP0273 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0265 Patróns
ZMP0116 Principios de mantemento electromecánico
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
ZMP0066 Análises químicas
ZMP0069 Ensaios fisicoquímicos
ZMP0070 Ensaios microbiolóxicos
ZMP0074 Formación e orientación laboral
ZMP0065 Mostraxe e preparación da mostra
ZMP0067 Análise instrumental
ZMP0072 Calidade e seguridade no laboratorio
ZMP0075 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0071 Ensaios biotecnolóxicos
ZMP0068 Ensaios físicos
ZSSAN01 Audioloxía protésica
ZMP0201 Acústica e elementos de protección sonora
ZMP0204 Atención á persoa hipoacúsica
ZMP0199 Características anatomosensoriais auditivas
ZMP0207 Formación e orientación laboral
ZMP0200 Tecnoloxía electrónica en audioprótese
ZMP0205 Audición e comunicación verbal
ZMP0202 Elaboración de moldes e protectores auditivos
ZMP0203 Elección e adaptación de próteses auditivas
ZMP0208 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico
ZMP1369 Bioloxía molecular e citoxenética
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZMP1376 Formación e orientación laboral
ZMP1368 Técnicas xerais de laboratorio
ZMP1367 Xestión de mostras biolóxicas
ZMP1371 Análise bioquímica
ZMP1377 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1373 Microbioloxía clínica
ZMP1374 Técnicas de análise hematolóxica
ZMP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico
ZSSAN06 Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
ZMP1382 Citoloxía xeral
ZMP1381 Citoloxía xinecolóxica
ZMP1379 Necropsias
ZMP1380 Procesamento citolóxico e tisular
ZSSAN09 Hixiene bucodental
ZMP0739 Formación e orientación laboral
ZMP0730 Recepción e loxística na clínica dental
ZMP0736 Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes
ZMP0735 Educación para a saúde oral
ZMP0740 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0734 Epidemioloxía en saúde oral
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0737 Prótese e ortodoncia
ZSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos
ZMP0399 Dirección de entidades de intermediación turística
ZMP0398 Venda de servizos turísticos
ZMP0397 Xestión de produtos turísticos
ZSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas
ZMP0383 Destinos turísticos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0389 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0384 Recursos turísticos
ZMP0387 Deseño de produtos turísticos
ZMP0390 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0386 Procesos de guía e asistencia turística
ZMP0172 Protocolo e relacións públicas
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0385 Servizos de información turística
ZSHOT04 Dirección de cociña
ZMP0179 Inglés
ZMP0498 Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña
ZMP0507 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración
ZMP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración
ZMP0500 Xestión da produción en cociña