32008902

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

988788470 cifp.carballeira@edu.xunta.gal
988788482 CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Latitude: 42.331378
Lonxitude: -7.874870
Rúa A Carballeira s/n

32002, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CD1IFC001200 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CD2IFC000100 Sistemas microinformáticos e redes
CD2QUI000200 Operacións de laboratorio
CD2SAN000200 Farmacia e parafarmacia
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Ciclos de grao superior
CD3IFC000100 Administración de sistemas informáticos en rede
CD3IFC000200 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
CD3IFC000300 Desenvolvemento de aplicacións web
CD3QUI000100 Laboratorio de análise e de control de calidade
CD3SAN000500 Laboratorio clínico e biomédico
CD3SAN000800 Documentación e administración sanitarias
CD3SAN000900 Hixiene bucodental
CD3SEA000400 Química e saúde ambiental
CS19003 Dietética
Cursos de especialización de grao superior
EE3QUI005000 Cultivos celulares
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
ZCM0FOL Formación e orientación laboral
ZCM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
ZCM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
ZCM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
ZCM0RET Relacións no equipo de traballo
ZCM0310 Técnicas básicas de enfermaría
ZCM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZSSAN06 Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
ZMP1382 Citoloxía xeral
ZMP1381 Citoloxía xinecolóxica
ZMP1385 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1379 Necropsias
ZMP1380 Procesamento citolóxico e tisular
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
ZMP0223 Aplicacións ofimáticas
ZMP0229 Formación e orientación laboral
ZMP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos
ZMP0225 Redes locais
ZMP0222 Sistemas operativos monoposto
ZMP0228 Aplicacións web
ZMP0230 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0226 Seguridade informática
ZMP0227 Servizos en rede
ZMP0224 Sistemas operativos en rede
ZS19003 Dietética
ZCS0436 Alimentación equilibrada
ZCS0446 Control alimentario
ZCS0456 Fisiopatoloxía aplicada á dietética
ZCS0FOL Formación e orientación laboral
ZCS0630 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética
ZCS0RCT Relacións no contorno de traballo
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0380 Formación e orientación laboral
ZMP0371 Fundamentos de hardware
ZMP0369 Implantación de sistemas operativos
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0370 Planificación e administración de redes
ZMP0372 Xestión de bases de datos
ZMP0374 Administración de sistemas operativos
ZMP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
ZMP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0376 Implantación de aplicacións web
ZMP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
ZMP0375 Servizos de rede e internet
ZSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
ZMP0486 Acceso a datos
ZMP0488 Desenvolvemento de interfaces
ZMP0494 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0490 Programación de servizos e procesos
ZMP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles
ZMP0491 Sistemas de xestión empresarial
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora