15024513

15024513 - CIFP Someso

881880001 cifp.someso@edu.xunta.gal
881880018 CIFP Someso
Latitude: 43.338045
Lonxitude: -8.412735
Rúa Someso, 6

15008, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMEOC01 Construción
ZMP0999 Encofrados
ZMP1006 Formación e orientación laboral
ZMP1000 Formigón armado
ZMP0998 Revestimentos
ZMP1343 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1002 Obras de urbanización
ZMP1001 Organización de traballos de construción
ZMP1003 Solados, azulexados e chapados
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMP0095 Montaxe
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
ZMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
ZMP0849 Análise capilar
ZMP0844 Cosmética para peiteado
ZMP0636 Estética de mans e pés
ZMP0851 Formación e orientación laboral
ZMP0848 Peiteado e estilismo masculino
ZMP0842 Peiteados e recollidos
ZMMAM02 Instalacion e amoblamento
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0541 Operacións básicas de moblaxe
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0783 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
ZMP0459 Formación e orientación laboral
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0452 Motores
ZMP0456 Sistemas de carga e arranque
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0453 Sistemas auxiliares do motor
ZMP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
ZSIMP01 Estética integral e benestar
ZMP0744 Aparellos estéticos
ZMP0752 Cosmética aplicada a estética e benestar
ZMP0751 Dermoestética
ZMP0755 Formación e orientación laboral
ZMP0747 Masaxe estética
ZMP0750 Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
ZMP0746 Depilación avanzada
ZMP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión
ZMP0756 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0745 Estética hidrotermal
ZMP0749 Micropigmentación
ZMP0753 Tratamentos estéticos integrais
ZSEOC02 Proxectos de obra civil
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0775 Formación e orientación laboral
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP0770 Redes e servizos en obra civil
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0769 Urbanismo e obra civil
ZMP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais
ZMP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos
ZMP0776 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0771 Levantamentos topográficos
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0566 Planificación de construción
ZSEOC03 Organización e control de obras de construción
ZMP1290 Control de estruturas de construcción
ZMP1287 Documentación de proxectos e obras de construcción
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP1295 Formación e orientación laboral
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP1288 Procesos construtivos en edificación
ZMP1289 Procesos construtivos en obra civil
ZSFME02 Construcións metálicas
ZMP0246 Deseño de construcións metálicas
ZMP0251 Formación e orientación laboral
ZMP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
ZMP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica
ZMP0247 Definición de procesos de construcións metálicas
ZMP0252 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental