15024513

15024513 - CIFP Someso

881880001 cifp.someso@edu.xunta.es
981282111 CIFP Someso
Latitude: 43.338045
Lonxitude: -8.412735
Rúa Someso 6

15008, A Coruña
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMEOC01 Construción
ZMP0999 Encofrados
ZMP0998 Revestimentos
ZMP1002 Obras de urbanización
ZMP1003 Solados, azulexados e chapados
ZMFME01 Mecanizado
ZMP0004 Fabricación por arranque de labra
ZMP0008 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0001 Procesos de mecanizado
ZMP0005 Sistemas automatizados
ZMP0009 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0003 Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais
ZMP0002 Mecanizado por control numérico
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMP0095 Montaxe
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
ZMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
ZMP0849 Análise capilar
ZMP0844 Cosmética para peiteado
ZMP0636 Estética de mans e pés
ZMP0851 Formación e orientación laboral
ZMP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables
ZMP0848 Peiteado e estilismo masculino
ZMP0842 Peiteados e recollidos
ZMP0846 Cambios de forma permanente do cabelo
ZMP0843 Coloración capilar
ZMP0852 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0643 Márketing e venda en imaxe persoal
ZMP0845 Técnicas de corte do cabelo
ZMMAM02 Instalacion e amoblamento
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0541 Operacións básicas de moblaxe
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0778 Planificación da instalación
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
ZMP0459 Formación e orientación laboral
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0452 Motores
ZMP0456 Sistemas de carga e arranque
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0453 Sistemas auxiliares do motor
ZMP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
ZSEOC01 Proxectos de edificación
ZMP0567 Deseño e construción de edificios
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0573 Formación e orientación laboral
ZMP0568 Instalacións en edificación
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZSIMP01 Estética integral e benestar
ZMP0744 Aparellos estéticos
ZMP0752 Cosmética aplicada a estética e benestar
ZMP0751 Dermoestética
ZMP0755 Formación e orientación laboral
ZMP0747 Masaxe estética
ZMP0750 Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
ZMP0746 Depilación avanzada
ZMP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión
ZMP0756 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0745 Estética hidrotermal
ZMP0749 Micropigmentación
ZMP0753 Tratamentos estéticos integrais
ZSEOC02 Proxectos de obra civil
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0775 Formación e orientación laboral
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP0770 Redes e servizos en obra civil
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0769 Urbanismo e obra civil
ZMP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais
ZMP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos
ZMP0776 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0771 Levantamentos topográficos
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0566 Planificación de construción
ZSFME02 Construcións metálicas
ZMP0246 Deseño de construcións metálicas
ZMP0251 Formación e orientación laboral
ZMP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
ZMP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica
ZMP0247 Definición de procesos de construcións metálicas
ZMP0252 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental