15006778

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

881930145 cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
881930165 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Latitude: 43.481297
Lonxitude: -8.201922
Avenida Castelao, 64 (Caranza)

15406, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
ZMP0229 Formación e orientación laboral
ZMP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos
ZMP0225 Redes locais
ZMP0222 Sistemas operativos monoposto
ZMP0228 Aplicacións web
ZMP0230 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0224 Sistemas operativos en rede
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora
Grao medio
ZMCOM02 Comercialización de produtos alimentarios
Grao superior
ZSADG02 Asistencia á dirección