15006778

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

881930145 cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.gal
881930165 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Latitude: 43.481297
Lonxitude: -8.201922
Avenida Castelao, 64 (Caranza)

15406, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
ZMP0229 Formación e orientación laboral
ZMP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos
ZMP0225 Redes locais
ZMP0222 Sistemas operativos monoposto
ZMP0228 Aplicacións web
ZMP0230 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0224 Sistemas operativos en rede
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais
ZMP0926 Escaparatismo e deseño de espazos comerciaies
ZMP0625 Loxística de almacenamento
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0928 Organización de equipos de vendas
ZMP0929 Técnicas de venda e negociación
ZMP0927 Xestión de produtos e promocións no punto de venda
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora