15001033

15001033 - CFEA de Guísamo

881881055 cfea.guisamo@edu.xunta.es
881881044 CFEA de Guísamo
Latitude: 43.309273
Lonxitude: -8.278434
Guísamo

15640, Bergondo
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMAGA03 Xardinaría e floraría
ZMP0582 Formación e orientación laboral
ZMP0404 Fundamentos agronómicos
ZMP0576 Implantación de xardíns e zonas verdes
ZMP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas
ZMP0409 Principios de sanidade vexetal
ZMP0578 Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro
ZMP0407 Taller e equipamentos de tracción
ZMP0579 Composicións florais e con plantas
ZMP0479 Control fitosanitario
ZMP0583 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0580 Establecementos de floraría
ZMP0577 Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes
ZMP0581 Técnicas de venda en xardinaría e floraría
ZSAGA02 Paisaxismo e medio rural
ZMP0690 Botánica agronómica
ZMP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos
ZMP0692 Fitopatoloxía
ZMP0700 Formación e orientación laboral
ZMP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais
ZMP0693 Topografía agraria
ZMP0691 Xestión e organización do viveiro
ZMP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe
ZMP0701 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0695 Planificación de cultivos
ZMP0696 Xestión de cultivos
Grao medio
ZMAGA03 Xardinaría e floraría