Validacións

  • Introdución Na Orde do 16 de marzo de 2011, da Consellería de Economía e Industria, establé­cese que a consellería competente regulará mediante orde o procedemento e a convo­catoria para a...
  • Validación de módulos profesionais No BOE do 03/11/2017, publicouse a Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen...
  • O catálogo que se presenta a continuación estará vixente desde o curso 2019-2020 e sucesivos e estrutúrase en dúas partes: No apartado 1 recóllense as táboas de recoñecemento directo de créditos...
  • Co fin de facilitar a reincorporación ao sistema educativo de todas as persoas interesadas en ampliar a súa formación, prevense posibilidades de recoñecer a formación adquirida previamente mediante...
  • Equivalencias entre títulos LOXSE e LOE    Equivalencias específicas entre títulos derivados da Lei orgánica 1/1990 de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) e os títulos derivados...
  • Validacións   Coa validación dáse por superada un parte ou partes de estudos oficiais que se están a realizar tendo en conta a formación achegada e superada polo interesado con anterioridade....
Distribuir contido