Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Primeira convocatoria 2021

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da primeira convocatoria 2021 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes desde a súa publicación.