Addenda ao Convenio coa Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

Asinada en en Santiago de Compostela, a dezanove de setembro de dous mil dezanove a Addenda ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e especialmente nas da familia profesional Madeira, Moble e Cortiza.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: