Addenda ao Convenio coa Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

Asinada en en Santiago de Compostela, a dezanove de setembro de dous mil dezaoito a Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e especialmente nas da familia profesional Madeira, Moble e Cortiza

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: