Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

3 Crear e configurar as taxonomías para os Blogs

Crear as Taxonomías para os Blogs

Na ruta Administrar » Administración do contido » Taxonomía , na pestana "Engadir vocabulario"

 • Crear unha nova taxonomía denominada "Etiquetas dos blogs" que non estará asociada a ningún menú. Empregarase para o etiquetado libre dos contidos de todos os blogs do sitio. No caso de querer ter nubes de etiquetas específicas de cada blog, habería que crear unha taxonomía específica para cada un deles (por exemplo, "Etiquetas do blog de infantil", "Etiquetas do blog de primaria"...)

  • En Tipos de contido marcar "Artigo do blogue" e "Páxina".
  • En "Axustes", marcar as opcións:
   • Etiquetas.
   • Obrigatorio (unicamente se se desexa obrigar a etiquetar todos os contidos).
  • En "Opcións":
   • Desmarcar "Add item for vocabulary"
  • Observar que a opción "Taxonomy Menu" > "Menu Location" ten o valor =Disabled= .
  • Gardar.

Taxonomía Etiquetas dos blogs

 • Crear unha taxonomia denominada "Blogs do centro" asociada a un menú co mesmo nome (previamente teríamos que ter creado o menú Blogs do centro na ruta Administrar » Construción do sitio » Menús, Engadir menú). En Tipos de contido marcar "Artigo do blogue" e "Páxina".

  • En "Axustes", non marcar ningunha das opcións. Unicamente, sinalar que activando a "Selección múltiple" permitirá publicar un mesmo contido en varios termos da taxonomía. É dicir, en varios blogs á vez.
  • En "Opcións":
   • Desmarcar "Add item for vocabulary".
  • Na opción "Taxonomy Menu" > "Menu Location" deberá ter o valor <Blogs do centro>. (Este menú deberá ser creado previamente).
  • Gardar.

Taxonomía Blogs do centro

  • Crear os termos que serán os distintos blogs do centro na taxonomía "Blogs do centro": "Blog de Infantil", "Blog de primaria", "Blog de Tecnoloxía", etc. Gardar

Termos en Blogs do centro

Permisos por taxonomía para o rol "autor de blog"

En canto aos permisos por taxonomías e salvo que o administrador estime outra cousa ou o centro teña rutinas de traballo diferentes, os autores de blog só deben ter permisos de visualización das categorías xerais do centro, como Secretaría, O Centro, Biblioteca etc.

Si que precisan ter permisos para crear na categoría específica "etiquetas dos blogs" e "Blogs do centro".

Pasos a seguir:

 • Ruta: Administrar » Xestión de usuarios/as » Taxonomy access permissions

 • Seleccionar o rol “autor de blog” e editar os seus permisos. administrar permisos de taxonomias

  • Primeiro marcar a categoría Departamentos que ven herdada do rol profesorado e premer en "Delete selected" para sacar o permiso de crear nesa categoría.

Borrar permisos para crear en Departamentos

  • En New buscar a categoría "Etiquetas dos blogs", *default*, marcar "Ver", "Crear" e "Listar". Facer click en "Engadir".
  • En New buscar a categoría "Blogs do centro", *default* marcar "Ver", "Crear" e "Listar". Facer click en "Engadir".

Engadir permisos para novas taxonomías Taxonomy access permissions para o rol autor de blog
  • Facer click en "Save all".

Unha vez creada a taxonomía "Etiquetas dos blogs" pódese configurar o módulo Tag Tool na ruta Administrar » Configuración do sitio » Tag Tool premendo sobre "Setting for". Este módulo permite ao administrador xestionar o modo en que se presentarán etiquetas suxeridas aos autores de blog en cada entrada ou artigo que creen, así como a posibilidade de crear tags pre-definidos ("Custom tags") polo administrador ou escoller se os tags que se suxerirán ao usuario son os empregados recentemente ("Last added tags") ou todos ("All tags"). En calquera caso o autor do blog sempre poderá crear os seus propios tags independentemente das etiquetas suxeridas.

 • Marcar a opción "Check to enable this vocabulary".

Configuración de Tag tool

 • Gardar a configuración.

Facer visible o bloque "Blogs do centro" no tema (plantilla) por defecto

 • Administrar > Construción do sitio > Bloques