Provedores

Os pedidos dos provedores realizarase a través da folla de pedidos e de reparación (MOD. PA-04-01-00-R1) debidamente cumprimentada. Esta será valorada e asinada pola persoa solicitante, a persoa coordinadora da compra (xefe/a do departamento correspondente) e, no caso de pedidos superiores a 1500 €, polo/a director/a do centro.