Esquema de tema

 • Xeral

  logo
  • 1.- Documentación Xeral

  • 2.- Atención ás familias, Asistencia a clase e Ausencia do Alumnado do centro en horas lectivas e Programacións didácticas

   cadro trp

   A asistencia ás clases é obrigatoria e é responsabilidade de cada alumno/a e dos seus pais ou titores legais. Cando unha parte do grupo realice unha actividade complementaria ou extraescolar, aqueles que non participen teñen a mesma obriga de cumprir o seu horario lectivo.

   Faltar a un 20% das clases dunha materia, aínda xustificadamente,implica a perda do dereito á avaliación continua.

   ___________________________

   Saída anticipada do alumnado.

   Durante a súa xornada lectiva, o alumnado de E.S.O. só poderá abandonar o recinto do centro acompañado do/a pai/nai/titor legal, unha vez cuberto o impreso correspondente en conserxería (descargar aquí). O alumno/a avisará ao profesor/a correspondente da hora de recollida, quen lle permitirá a saída de clase, e baixará á biblioteca con antelación suficiente para agardar a chegada dos seus país. Lémbrase que dentro das funcións dos conserxes non está a de subir a buscar aos alumnos ás aulas, xa que teñen outras tarefas quenon poden descoidar.

   ________________________________________

   Ausencias á clase. Xustificación de Faltas

   Os alumnos que falten a clase deberán presentar o xustificante dentro dos dous días seguintes á súa incorporación ás clases, amosándollelo ao profesorado co que faltou antes de entregarllo ao seu titor. O xustifacante da ausencia pode pedirse na Conserxería do centro (descargar aquí). A ausencia do alumnado a unha proba específica de avaliación deberá ser comunicada con antelación, se estaba prevista, e necesariamente xustificada con documentación.

   ___________________________________________________

   Horario de atención a nais/pais por parte do profesorado.

   Para solicitar unha entrevista con algún Profesor/a ou con o Titor/a compre dirixirse a el/ela mediante o correo electrónico ou mediante os vosos fillos/as. A solicitude dunha entrevista por vía telefónica é de difícil atención pola dificultade (e mesmo imposibilidade en moitas ocasións) de localizar ao profesor/a no momento da chamada. Nalgúns casos tamén pode realizarse a petición mediante a aplicación de Abalar móbil.

   O horario de atención ás familias por parte do profesorado pode consultarse seguindo esta ligazón.

   ___________________________________________________

   Horario do alumnado.

   O horario do alumnado pode consultarse seguindo esta ligazón.

   ______________________________________________________

   Programacións didácticas dos Departamentos

   As Programacións didácticas dos Departamentos do IES no  Curso 2018-2019, pódense consultar seguindo a ligazón.

   ______________________________________________________

   Calendario Escolar

   O Calendario Escolar correspondente ao Curso 2018/ 2019, pódese consultar seguindo a ligazón (as datas das avaliacións poden sufrir modificacións).

   • 3.- Programa para a Avaliación Internacional de Estudantes. PISA

    Na seguinte ligazón atópase información sobre o Programa PISA, así como algunhas preguntas liberadas que sirve de apoio á preparación das esquisas PISA, e un video sobre o mesmo asunto.

    • Oferta Educativa E4, B1 e B2

     Que materias escoller en 4º de ESO?, e .. unha vez rematado 4º? .... facer Formación Profesional ou ir á Universidade?. E si é a universidade ... que grao? Que bacharelato? Que materias escoller no bacharelato?.

     A elección debe ser moi meditada e pensando sobre todo nos futuros estudos que se queren realizar e naquelas materias nas que se obtivo nos últimos cursos un rendemento satisfactorio. Non hai que deixarse levar polas eleccións que fan os amigos e amigas, ou por aquelas materias que resulten máis cómodas e fáciles de aprobar sen ter en conta que non son as que se van a necesitar posteriormente, porque non sería sensato nin conveniente.