Normativa Xeral

INSTRUCCIÓNS SOBRE O CURRICULO ESO E BAC

Acceso á Resolución do  29  de  maio  de  2019,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

INSTRUCCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO NO 2018-2019 DO CURRÍCULO NA ESO E NO BAC

Publicada a Resolución pola  que  se  ditan  instrucións  para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS DE 2º BAC

Publicación da Circular 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento a seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato, para o curso 2017/2018.

INSTRUCCIÓNS AVALIACIÓN FINAL ESO

Publicadas as instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes para o curso escolar 2017/2018.  As probas realizaranse os días 29 e 30 de maio de 2018.

Distribuir contido