NORMAS DE USO DOS COMPUTADORES

A finalidade dos computadores da biblioteca é facilitar información relacionada coa actividade académica.

Pódense utilizar para realizar traballos, solicitar datos, consultar dúbidas de calquera materia ou programar futuros estudos.

A entrada en internet queda restrinxida á consulta de páxinas web con finalidade educativa. En caso de dúbida, corresponde ao responsable da biblioteca decidir sobre devandito aspecto.

Permítese a reserva dos computadores cunha semana de antelación. Terán preferencia aqueles alumnos que non teñan conexión á rede internet nos seus fogares.

Non se permite xogar, chatear ou pór vídeos sonoros.

Non se pode variar a configuración dos computadores nin instalar calquera tipo de aplicación informática, só o bo uso dos recursos fai posible que estean dispoñibles para os alumnos.

O incumprimento destas normas poderá levar aparellado a correspondente amoestación ou sanción directa.