NORMAS XERAIS PARA O USO DA BIBLIOTECA

Débese manter en todo momento unha conduta correcta, gardando o debido respecto cara o resto dos usuarios.

Débense respectar, asimesmo, as instalacións, mobles e material da biblioteca.

Non se pode comer nin beber, agás auga, no recinto da biblioteca.