Skip to Content

Lexislación ESO

ESO

 

 

R.O.C. Institutos de Educación Secundaria. Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES (Decreto 324/1996). (Ligazón)

 

 

 

Orde que regula a organización dos IES. Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES. (Ligazón)

 

      - Modificación parcial desta orde (horarios). (Ligazón)

 

       - Xornada de traballo. Orde de 23 de xuño de 2011. (Ligazón)

        - Orde que regula a xornada de traballo. Do 4 de xuño de 2012. (Ligazón)

 

Lei de Convivencia e participación. LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (Ligazón)

 

Observatorio de convivencia escolar. Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar. (Ligazón)

 

Avaliación de diagnóstico. Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 15/10/2010). (Ligazón)

 

Dereitos e deberes do alumnado. Real Decreto 732/1995 polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia. (Ligazón)

 

Clasificación dos centros docentes. Clasificación actual dos centros docentes públicos de todas as etapas educativas e modificación a efectos retributivos que entrará en vigor o 1 de setembro de 2008 (Ligazón)

 

Ensinanzas mínimas da ESO. Real decreto 1631/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obrigatoria. (Ligazón)

 

Modificación das ensinanzas mínimas da ESO. Real decreto 1146/2011, do 29 de xullo, polo que se modifican o Real decreto 1631/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á educación secundaria obrigatoria, así como os reais decretos 1834/2008, do 8 de novembro, e 860/2010, do 2 de xullo, afectados por estas modificacións. Entrada en vigor nos cursos 2011/12 e 2012/13 (Ligazón)

 

Currículo da ESO. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria. (DOG 13/07/2007). (Ligazón)

 

Desenvolvemento da ESO. Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria.(DOG 12/09/2007). (Ligazón)

            Corrección de erros. (DOG 24/09/2007). (Ligazón)

 

Programas de diversificación curricular na ESO. Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria. (DOG 21/08/2007). (Ligazón)

 

Avaliación na ESO. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria.(DOG 07/01/2008). (Ligazón)

             Corrección de erros.(DOG 08/02/2008). Só afecta ás actas de avaliación de 3º PDC (Ligazón)

             Orde do 23 de xuño de 2008. Modificación dun apartado da orde de avaliación da ESO (DOG 24/06/2008). (Ligazón)

 

Atención á diversidade. Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para alumnado de ESO. (Ligazón)

 

Xornada laboral do profesorado: ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (Ligazón)

- Modificación xornada laboral: ORDE de 4 de xuño de 2012 pola que se modifica a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (Ligazón)

 

Selección de directores/as. Decreto 29/2007 de selección de directores/as. Decreto polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos. (DOG 12/03/2007). (Ligazón)

 

Avaliación das direccións dos centros docentes públicos. Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula o procedemento de avaliación das direccións dos centros docentes públicos en que se imparte algunha das ensinanzas reguladas na LOE. (DOG 31/12/2010). (Ligazón)

 

 

 

Validacións para alumnos que estuden música ou danza

Orde do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral.

Distribuir contido


by Dr. Radut