CICLO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS - DUAL GAS NATURAL FENOSA

Curso 2018-19

 Programacións dos módulos RÉXIME DUAL

 

- MP0517 Procesos en instalacións e infraestruturas comúns de telecomunicacións

- MP0520 Sistemas e circuitos eléctricos

- MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

 - MP0523 Configuración de instalacións domóticas e  automáticas

- MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

- MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas

- MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

- MP0524 Configuración de instalacións eléctricas

- MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas