WebTrasancos

CALENDARIO DE SETEMBRO 2020

Este é o Calendario de Recuperación de setembro de cada curso. Por un lado, hai exames presenciais (ou telemáticos, segundo as instruccións que cheguen da Consellería) dalgunhas materias; e por outro lado, hai tarefas de recuperación.

 

1º ESO

2º ESO

2º PMAR

3º ESO

3º PMAR

4º ESO

1º Bacharelato

2º Bacharelato

1º FP Básica Electricidade

Materias pendentes

 

Cando a un/unha alumno/a lle coincida no calendario un exame do curso actual coa pendente da mesma materia, deberá examinarse primeiro da pendente e logo da do curso de referencia (exemplo: alumno con Lingua Castelá de 1ºESO pendente e tamén con Lingua Castelá de 2º ESO suspensa; deberá examinarse primeiro da materia pendente o mércores ás 10:00 e da materia do curso actual a continuación).No caso de non facelo así constaralle como NON PRESENTADO.

Para a entrega das tarefas de recuperación, a/o alumna/o debe dirixirse á Conserxería e preguntar pola profesor/a para facerlle entrega do/s correspondente/s traballo/s ou actividades na hora indicada.

 

Se algún/ha alumno/a non atopa no calendario algunha materia que ten suspensa que se dirixa por correo electrónico (ies.terra.trasancos@edu.xunta.es) ou por teléfono (881938159) ao centro o antes posible.