Skip to main content

NOTA ACLARATORIA DA CONVOCATORIA ERAMUS+ PARA CICLOS MEDIOS E SUPERIORES

O alumnado procedente de modular que non teña cursados algún dos módulos correspondentes a primeiro en ordinario, poderá presentar a súa solicitude para ser tido en conta no proceso de admisión e non se computarán os módulos non cursados para o cálculo da nota media.

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes ata o 1 de decembro.

O IES de Teis coas mulleres iranianas