Skip to main content

Procedemento de admisión de alumnado 2018/2019 (ESO e BACHARELATO): Información ao alumnado e ás familias

Información ao alumnado e ás familias (Artigo 13 da ORDE do 12 de marzo de 2013)

 1. Normativa reguladora do procedemento de admisión

  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

  ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

  ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

  "admisionalumnado".- Aplicación de xestión das solicitudes de reserva para centros adscritos e admisión para alumnos de Educación Infantil, Primaria, Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos.

 2. Postos escolares ofertados para o curso académico nos niveis de ensino aos que se refire o procedemento de admisión.

   

  Nivel educativo Num. prazas ofertadas Num. permanencias Num. solicitudes de reserva asignadas Num. vacantes
  1º ESO 54 + 6 NEAE 0 10 50
  2º ESO 60 37 -- 23
  3º ESO 60 31 -- 29
  4º ESO 60 40 -- 20
  1º Bacharelato (Ciencias - Humanidades e CCSS) 60 43 -- 17
  2º Bacharelato (Ciencias - Humanidades e CCSS) 60 29 -- 31
 3. Prazo de presentación das solicitudes de admisión abranguerá do 1 ao 20 de marzo de 2018, ambos incluídos.

  A solicitude de admisión de alumnado realizaranse mediante o modelo anexo II (procedemento ED550B), aprobado pola Orde de 25 de xaneiro de 2017, que poderá cumprimentarse na aplicación admisiónalumnado, ou descargarse e cumprimentarse de forma manual polas familias. Tamén se poden descargar da Guía de procedementos e servizos da Administración da Comunidade Autónoma de GAlica, na dirección http://www.xunta.gal/portada, e da páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, na dirección http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113.

  Formalización das solicitudes de admisión: A solicitude será única e poderase presentar de forma presencial no centro educativo que a rexistrará, ou de forma electrónica a través da aplicación admisiónalumnado. Unha vez presentada a solicitude non é posible modificar os centros relacionados nin a súa orde de prelación. A renuncia á solicitude rexistrada non permite presentar unha nova, polo que a/o alumna/o deberá escolarizarse conforme ao procedemento subsidiario do Capítulo IV da Orde de admisión.

 4. Nota informativa:
  1. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advírtese que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
  2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
  3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.
 5. Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, se é o caso: do 23 de marzo ao 5 de abril
 6. Calendario que inclúe a data de publicación das listaxes do alumnado admitido e non admitido e prazos para formular reclamación:
  • Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 marzo
  • Lista provisional de admitidos e non admitidos, antes do 25 de abril (se poderá formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar)
  • Lista definitiva de admitidos e non admitidos, antes do 15 de maio (as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación).
 7. Prazo para formalizar a matrícula que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo III da orde do 12 de marzo de 2013.
  • Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo
  • Prazo extraordinario: do 1 de setembro ao 10 de setembro
 8. Centros adscritos:
  • CEIP San Salvador
  • CPR San Fermín
 9. Area de influencia do cento:

  ESO-Zona Eductiva Nº 3:Comprende a parroquia de Teis, tendo os seus límites no cruce das rúas Xulian Estévez co inicio de Sanjurjo Badía collendo pola parte baixa da rúa Coutadas (deixando á dereita o Barrio das Flores) pola rúa Santander ata chegar a Teis.

 10. Servizos complementarios que ofrece o centro.
  • Servizo de transporte escolar.
   • 1 liña con itinerario: Colexio San Fermín – Faílde – Fenosa – IES de Teis

Vigo, 27 de febreiro de 2018