Skip to Content

Inglés

Inglés

‘Communicative English’: aquí fálase inglés

Imaxe: Faro de Vigo.

O suplemento "Faro Educa", do Faro de Vigo, publica hoxe unha reportaxe sobre a materia ‘Communicative English’, que imparte a profesora Irene Alonso Gasalla en 2º de Bacharelato. 

A nosa compañeira explica como se xestou a posta en marcha no IES desta materia de Libre Configuración de Centro, que procura crear un espazo comunicativo en inglés para o alumnado, que traballa as destrezas orais do idioma. Escoitar, falar..., en definitiva, comunicarse e lanzarse para rachar o bloqueo que en moitas ocasións frea o alumnado á hora de conversar de maneira fluída en inglés.

A materia conta, ademais, cun reforzo moi especial, a auxiliar de conversa Reagan Fleming, que neste curso cambiou a súa Florida natal por Soutomaior para axudar na formación do noso alumnado e formarse na docencia.

COMMUNICATIVE ENGLISH: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

COMMUNICATIVE ENGLISH

NOTA TRIMESTRAL:

- Participación activa na aula: 25% da nota. O alumno deberá falar ainda cometendo erros para aprender a autoavaliarse.

- Tarefas individuais ou grupais: Project work: 25% da nota. Cada alumno fará un proxecto elaborado con axuda do profesor e terá que expoñelo na clase para os seus compañeiros.

- Oral test: 50% da nota. Examen individual co profesor mediante un monólogo ou diálogo de 5-10 min de duración sobre temas traballados na clase.

 

NOTA FINAL:

 

A nota final será a media das notas de todas as avaliacións.

 

Sistema de recuperación:

Proba extraordinaria : a proba versará sobre os contidos da materia impartidos durante o curso. A nota será a  baseada nos seguintes criterios:

- 50% project work

- 50% conversa co profesor sobre algún dos temas traballados.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN INGLÉS CURSO 21-22

ESO

 

A nota final das avaliacións, incluída a de xuño, será o resultado das seguintes porcentaxes:

 

 

 

CUALIFICACIÓN 1º E 2º DA ESO

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE DA CUALIFICACIÓN

Proba Escrita de Grammar e Vocabulary

40%     

Proba Escrita de Reading

20%

Proba Oral de Speaking

10% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

Proba Escrita de Listening

10%(Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

Proba Escrita de Writing

10%

Observación sistemática na aula e na producións do alumnado

10% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

 

 

 

 

CUALIFICACIÓN 3º DA ESO

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE DA CUALIFICACIÓN

Proba Escrita de Grammar e Vocabulary

35%     

Proba Escrita de Reading

20%

Proba Oral de Speaking

10% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

Proba Escrita de Listening

10%(Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

Proba Escrita de Writing

15%

Observación sistemática na aula e na producións do alumnado

10% (Na avaliación extraordinaria , non hai cabida para tal valoración)

 

 

CUALIFICACIÓN  4º DA ESO

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE DA CUALIFICACIÓN

Proba Escrita de Grammar e Vocabulary

35%     

Proba Escrita de Reading

15%

Proba Oral de Speaking

10% (Na avaliación extraordinaria non hai cabida para tal valoración)

Proba Escrita de Listening

10%(Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

Proba Escrita de Writing

20%

Observación sistemática na aula e na producións do alumnado

10% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

 

 

 

 

Para os alumnos con ACI da ESO as porcentaxes serán as seguintes:

 

 

CUALIFICACIÓN ESO(ACI)

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE DA CUALIFICACIÓN

Proba Escrita de Grammar e Vocabulary

30%     

Proba Escrita de Reading

10%

Proba Escrita de Writing

10%

Observación sistemática na aula e na producións do alumnado

50% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

 

 

Na avaliación extraordinaria a nota en 1º e 2º da  ESO versará sobre un 60% de gramática, un 10% no writing e un 30% no Reading.

En 3º e 4 da ESO será dun 60% de gramática, un 20% de writing e un 20% no reading

 

 

 

 

 

BACHARELATO

 

Este curso 2021-22  a nota final será o resultado das seguintes porcentaxes:

 

 

CUALIFICACIÓN EN 1º BACHARELATO

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE DA CUALIFICACIÓN

Proba Escrita de Grammar e Vocabulary

40%     

Proba Escrita de Reading

15%

Proba Escrita de Listening

10% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

Proba Escrita de Writing

20%

Observación sistemática na aula e Speaking nas producións do alumnado

15% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

0.75 C.W 0.75 SP( Alumando con reforzo 0.5 CW, 0.5 SP, 0.5 R)

 

 

 

 

CUALIFICACIÓN EN 2º BACHARELATO

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE DA CUALIFICACIÓN

Proba Escrita de Grammar e Vocabulary

40%     

Proba Escrita de Reading

15%

Proba Escrita de Listening

10% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

Proba Escrita de Writing

25%

Observación sistemática na aula e Speaking nas producións do alumnado

10% (Na avaliación extraordinaria, non hai cabida para tal valoración)

 

 

Na avaliación extraordinaria a nota en Bacharelato versará sobre un 50% de gramática e vocabulario, un 25% no writing e un 25% no Reading.

 

CUALIFICACIÓN FINAL

 

A nota a avaliación estará baseada na ponderación das destrezas nunha proba por trimestre. Nalgúns casos, cando o profesorado o considere convinte según o nivel xeral do grupo farase un control a maiores na metade de cada avaliación que contará un 20% da nota da avaliación.

 

A avaliación en todos os cursos será continua e sumativa. A nota que o alumno acadará en Xuño é a suma das avaliacións nun 20% da primeira avaliación, 30% da segunda e 50% da terceira.

 

O aprobado tanto dunha avaliación, coma do curso, establécese, como mínimo, nun 5.

 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

 

O alumnado deberá acadar unha nota final mínima de 5 unha vez feita a correspente porcentaxe é como queda recollido no cadro anterior, para superar a materia na convocatoria extraordinaria.

ACCESO AO LIBRO VIRTUAL

PASOS A SEGUIR PARA DARSE DE ALTA NO LIBRO VIRTUAL DE INGLÉS e poder traballar dende casa, ampliar contidos, repaso ou práctica.

1- www.burlingtonbooks

2- student´s zone

3- ONLINE WEBBOOKS

4- premede na opción NEW USER

5- usade o CÓDIGO que vos facilitei

6- introducide os vosos datos e un nome e contrasinal do que non vos esquezades.

7- entrade no libro interactivo ( tedes o libro de clase, o workbook, actividades extra, xogos etc)

8- lembrade rematar a sesión para que se garden os exercicios feitos.

 

O meu correo: soutoquarantine@gmail.com

Celebramos o Halloween (31-10-2018)

O pasado 31 de outubro o departamento de Inglés organizou diversas actividades nas clases de Inglés, así como no recreo, con todos os grupos da ESO e bacharelato para celebrar o Halloween e que o alumnado se familiarizase con algunhas costumes inglesas e americanas e traballasen as súas competencias na lingua inglesa.

Aquí tedes unha mostra dunhas actividades que se organizaron: A VERY SKOOPY VIDEO.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut