Skip to Content

Agregador de novas

Actividades de formación para profesorado de formación profesional. Setembro de 2020

Novas de FP - Ven, 24/07/2020 - 14:47

Publicada a relación de actividades de formación para o profesorado de formación profesional para a 1ª quincena de setembro de 2020. Proximamente se publicarán o resto de actividades do 1º trimestre 2020 destinadas ao profesorado de formación profesional.

A planificación destas actividades ven condicionada pola situación creada pola pandemia do COVID-19. A maioría das actividades realizaranse utilizando ferramentas de comunicación telemáticas, videoconferencia, aulas virtuais, foros, etc. Outras combinarán estes sistemas de comunicación, con sesións presenciais, que se adaptarán ás medidas sanitarias actual: número persoas acorde ás dimensións dos locais, varias quendas, uso de máscaras, limpeza de equipamentos e locais, etc.

A relación de actividades é a seguinte:

Actividade Datas Código Aplicacións de Arduino e Raspberry pi en domótica 1ª quincena de setembro O2001004 Circuítos básicos en hidráulica e pneumática 1ª quincena de setembro P2001004 Dermofarmacia na oficiña de farmacia 1ª quincena de setembro V2001011 Desenvolvemento de aplicacións con Angular 1ª quincena de setembro V2001009 Deseño e administración de redes con MIKROTIK: MTCNA 1ª quincena de setembro S2001003 Deseño publicitario con Inkscape 1ª quincena de setembro V2001007 Hidrocinesia e fitness acuático 1ª quincena de setembro V2001006 Iniciación ao mecanizado en fresadora universal 1ª quincena de setembro F2001005 Iniciación ao mecanizado en torno paralelo 1ª quincena de setembro V2001008 Instalacións artísticas como ferramenta pedagóxica 1ª quincena de setembro O2002002 Manipulación de novos refrixerantes en instalacións frigoríficas e de climatización 1ª quincena de setembro V2001010 Moodle avanzado 1ª quincena de setembro L2001004 Posta en marcha de equipos e circuitos hidráulicos 1ª quincena de setembro F2001006 Preparación de esqueletos para tapizar 1ª quincena de setembro P2001005 Promoción en buscadores e redes sociais dunha tenda de comercio electrónico 1ª quincena de setembro O2001003 Radioenlaces e redes metropolitanas sen fíos 1ª quincena de setembro C2001003 Técnicas de iniciación ao desabolado de chapa 1ª quincena de setembro P2001006 Vehículo eléctrico 1ª quincena de setembro C2001004 Xestión cinexética 1ª quincena de setembro V2001012 Alfabetización visual na era dixital  2ª quincena de setembro C2001005 Corte do cabelo. Estilismo e técnicas avanzadas 2ª quincena de setembro V2001015 CYPECAD MEP. CYPELEC REBT. Electricidade. Iluminación. Telecomunicacións 2ª quincena de setembro L2001005 Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con IONIC 2ª quincena de setembro O2001006 Deseño de moda sobre manequín. Moulage 2ª quincena de setembro C2001006 Deseño de xardíns en 3D con aplicacións informáticas 2ª quincena de setembro V2001013 Elaboración e deseño de cosméticos naturais 2ª quincena de setembro V2001014 Iniciación a Woodwork for Inventor 2ª quincena de setembro V2001016 O vendedor 24 horas. O escaparate 2ª quincena de setembro S2001004 Protección radiolóxica 2ª quincena de setembro C2002002 Reparación de dispositivos móbiles 2ª quincena de setembro P2001007 Sistema antipolución diesel Nox Ad Blue 2ª quincena de setembro O2001005 Técnicas actuais de decoración de unllas 2ª quincena de setembro P2001008 Uso e aplicación do infravermello con ATR 2ª quincena de setembro S2001005 Vehículo híbrido 2ª quincena de setembro V2001017 Vehículo híbrido enchufable 2ª quincena de setembro P2002002 Xornadas do profesorado de comercio e márketing 2ª quincena de setembro F2002001

Para máis información ou realizar a inscrición nestas actividades: www.edu.xunta.es/fprofe.

Nota: Aínda que na aplicación fprofe a actividade estea clasificada como presencial, realizarase utilizando ferramentas de comunicación telemáticas, e nalgún caso, con algunha sesión presencial. Nestas sesións presenciais, adoptaranse as medidas sanitarias que require a situación actual derivada da pandemia do COVID-19.

Categorías: Novas FP

Educación convoca os premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20

Portal Educación Xunta - Ven, 24/07/2020 - 10:33

Summary: 

Poderán acadar este recoñecemento un total de 20 alumnas e alumnos cunha nota media mínima na etapa de 9 puntos Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/2020. Poderán acadar estes galardóns un total de 20 alumnas e alumnos que cursasen este pasado ano académico o cuarto curso da Educación Secundaria Obrigatoria e que obtivesen no conxunto da etapa unha nota media igual ou superior a 9 puntos.

A contía de cada premio ascende a 750 €. Ademais, cada persoa galardoada recibirá un diploma acreditativo e a distinción será anotada no seu expediente académico. Os premios son compatibles, así mesmo, con calquera outro tipo de premios, bolsas ou axudas concedidos por algunha Administración pública competente ou calquera ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou organismos internacionais.

A finalidade destes galardóns é dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa, reforzar aqueles aspectos que inciden na mellora do sistema educativo e xuntar excelencia con equidade, igualdade de oportunidades e posibilidades de desenvolvemento persoal.

Proba

O alumnado que solicite estes premios debe realizar unha proba que terá carácter único en todo o territorio da Comunidade, que se desenvolverá de forma simultánea nas distintas sedes. Para poder aspirar ao premio, deberanse obter, como mínimo, cinco puntos en cada unha das materias obxecto da proba.

O exame estrutúrase en dúas partes. A primeira delas está composta por diversas cuestións referidas ás seguintes materias de 4º curso Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, e Primeira lingua estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en Lingua galega e literatura, que queda exento da realización da correspondente parte da proba.

Na segunda parte o alumnado debe dar resposta a diversas cuestións teóricas e prácticas, de tres materias do currículo tamén de 4º curso, en concreto Xeografía e historia, unha materia xeral do bloque de materias troncais (Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas ou Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas) e unha materia a escoller de entre as de opción do bloque de materias troncais cursadas (Bioloxía e xeoloxía, ou Economía, ou Física e química, ou Latín, ou Ciencias aplicadas á actividade profesional, ou Iniciación á actividade emprendedora e empresarial, ou Tecnoloxía.

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de xullo e o 21 de agosto. Subscribiranas directamente as persoas interesadas con plena capacidade de obrar ou, se é o caso, os representantes legais das persoas solicitantes.

A presentación será, preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Información xeral Premios autonómicos Educación secundaria obrigatoria Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria correspondentes ao curso 2019/20

Portal Educación Xunta - Ven, 24/07/2020 - 09:59
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 13 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20.

  • O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de xullo e o 21 de agosto de 2020

​​​​​​​

File: 

Orde do 13 de xullo de 2020 (DOG) Extracto da Orde do 13 de xullo de 2020 (DOG)

Servizo relacionado: 

Premios ao alumnado

Tema: 

Axudas e premios Premios autonómicos

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria

Departamento: 

Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Listaxe definitiva de alumnado admitido nos conservatorios superiores de música de Galicia

Portal Educación Xunta - Xov, 23/07/2020 - 14:36
Idioma Gallego

Os/as aspirantes que obteñan praza deberán formalizar a súa matrícula entre o día 24 de xullo de 2020 e o día 29 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Música para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas superiores de música

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Novas Xunta

Listaxe definitiva de alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Portal Educación Xunta - Xov, 23/07/2020 - 14:16
Idioma Gallego

Os/as aspirantes que obteñan praza deberán formalizar a súa matrícula entre o día 24 de xullo de 2020 e o día 29 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas superiores de arte dramática

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Novas Xunta

A competencia lectora reforza a Galicia nos primeiros postos dos resultados do informe PISA 2018

Portal Educación Xunta - Xov, 23/07/2020 - 14:01
Idioma Gallego

Summary: 

Galicia é a terceira Comunidade nesta competencia, case 17 puntos por riba da media española e mellor que as medias da OCDE e da UE

A competencia lectora reforza a Galicia nos primeiros postos dos resultados do informe PISA 2018 segundo os datos que o Ministerio do ramo lle vén de facilitar á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. A media obtida polos estudantes galegos en competencia lectora é de 494 puntos, o que sitúa Galicia como a terceira mellor Comunidade Autónoma nesta competencia, con 17 puntos por riba da media española (477 puntos) e por riba das medias da OCDE (487) e da Unión Europea (489).

Por niveis de rendemento de lectura, Galicia é a segunda Comunidade mellor situada, só por detrás de Castela e León. Neste sentido, máis do 75% do alumnado galego que participou nas probas do informe PISA están nos niveis intermedios de rendemento e case outro 7% está nos superiores.

No relativo ás diferenzas nos resultados entre alumnado repetidor e non repetidor, a variación é similar en Galicia (101 puntos), á media española (97 puntos) e ás medias da OCDE (98) e a UE (93).

Ademais, cómpre salientar que as alumnas galegas colleitaron os mellores resultados de España na competencia lectora en PISA 2018, con 514 puntos. Uns resultados moi similares aos obtidos polas rapazas en países como Xapón (514 puntos), Alemaña (512) ou Reino Unido (514). En relación a outras Comunidades Autónomas, a distancia coa segunda (Asturias, con 509 puntos) é de 5 puntos.

Equidade

O sistema educativo galego é o máis equitativo de entre os países e comunidades autónomas cunha puntuación media en rendemento en lectura similar á de Galicia.

De feito, Galicia é a cuarta Comunidade Autónoma con menor diferenza nos resultados de estudantes favorecidos e desfavorecidos desde o punto de vista social e económico, cunha diferenza media de 60 puntos fronte aos 74 da media de España, os 88 da media da OCDE, os 93 de media dos países da Unión Europea, ou aos máis de 100 puntos de diferenza de países como Suíza, Francia, Bélxica e Alemaña ou os máis de120 puntos de Luxemburgo.

Ademais, Galicia é a terceira comunidade con maior porcentaxe de estudantes desfavorecidos (un 16%) cuxo rendemento acada o cuarto máis alto de lectura, o que se coñece como resiliencia académica.

No referido ás diferenzas nos resultados pola titularidade dos centros educativos (público/privada), non é significativa, e é a cuarta menor diferenza de España.

Influencia da contorna

O cuestionario de estudantes de PISA 2018 incluíu máis de 20 cuestións directamente relacionadas co clima escolar. No relativo á exposición ao acoso, no alumnado galego é só do -0,18, similar ao de Islandia, Croacia ou España, e a influencia no rendemento en lectura explicada por este índice é moi baixa.

Tampouco son significativas en Galicia as diferenzas marcadas polo sentido de pertenza ao centro escolar.

Goce da lectura

Nos resultados do informe apréciase a forte relación entre o rendemento académico do alumnado en lectura e o goce da lectura, dado que desfrutar lendo contribúe a unha lectura máis eficaz. Galicia é a terceira Comunidade Autónoma cun índice de goce da lectura máis alto e a segunda, xunto con Aragón, na influencia deste sobre o rendemento.

Outras competencias

Cómpre lembrar que os resultados do resto das competencias do informe PISA 2018 déronse xa a coñecer en decembro de 2019. Neles, Galicia consolidaba e reforzaba a tendencia de mellora continua do alumnado galego tanto en competencia científica como en competencia matemática, por riba da media de España, da UE e dos países da OCDE.

Así, en competencia matemática Galicia obtivo 498 puntos, 17 máis que a media de España (481) e 9 máis que a media da OCDE (489), e sube 4 puntos en comparación co ano 2015 (cando obtivo un máximo histórico de 494 puntos).

En competencia científica, Galicia obtivo 510 puntos neste informe de 2018, o que a sitúa na primeira posición do ránking de Comunidades Autónomas, a 9 puntos da segunda que é Castela-León (501), e a 14 puntos de Asturias (que obtivo 496). A distancia é aínda maior se se compara coa media de España (483) e dos países da OCDE (489). Polo tanto, aínda que en termos absolutos rexistre unha mínima baixada de 2 puntos con respecto aos 512 obtidos en 2015, en termos comparativos o alumnado galego despunta nesta competencia.

Se consideraramos os resultados globais nas tres competencias (Ciencias, Lectura e Matemáticas) o rendemento promedio en PISA 2018 sitúa a Galicia no primeiro lugar de todas as comunidades autónomas, superando o rendemento promedio de España por 21 puntos, o da UE por 10 puntos e o da OCDE por 13 puntos, e ao nivel de países como Irlanda, Reino Unido, Eslovenia, Nova Zelandia, Suecia, Países Baixos, Dinamarca, Alemaña, Bélxica, Australia, Suíza e Noruega.

Información xeral Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar salienta a importancia da transferencia dos resultados da investigación á sociedade

Portal Educación Xunta - Mér, 22/07/2020 - 22:38
Idioma Gallego

Summary: 

Organizado pola Real Academia Galega de Ciencias, o obxectivo do acto é recoñecer a implicación dos investigadores galegos e dar a coñecer os proxectos que están a desenvolver arredor da pandemia A Consellería vén de asegurar aos Centros de Investigación unha liña de financiamento estable de 20,5M€

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional en funcións, Carmen Pomar, participou hoxe no acto A ciencia con Galicia na crise da covid-19, de recoñecemento á capacidade de resposta da ciencia en Galicia fronte á pandemia, así como ao grao de implicación das investigadoras e investigadores, unha homenaxe organizada pola Real Academia Galega de Ciencias (RAGC).

Durante a súa intervención Pomar salientou a importancia da transferencia dos resultados da investigación á sociedade. “Este acto é –dixo– un recoñecemento a proxectos de áreas de excelencia da investigación universitaria en Galicia, a saúde e a biomedicina”, unha excelencia que “non é froito da casualidade”, senón “o resultado dunhas políticas de actuación que levan máis dunha década desenvolvéndose, como resposta ás necesidades da sociedade para reforzar os vínculos entre educación, investigación e saúde”, destacou.

Neste sentido explicou que “moitos dos aquí presentes hoxe traballan en centros de investigación acreditados como centros de referencia pola Xunta de Galicia”. “Esta aposta decidida permitiu consolidar as políticas de recursos humanos, así como, nos últimos anos, traballar na creación de estruturas supra-grupais que favorecen a creación de coñecemento de fronteira, a competitividade no acceso a fontes de financiamento ou a mellora da calidade e do impacto da produción científica”, salientou.

Cómpre lembrar que a Consellería vén de asegurar unha liña de financiamento estable dos Centros de Investigación universitarios para o período 2019-22, incorporando unha serie de melloras ás axudas para a súa acreditación e financiamento que supón unha inxección de 20,5 M€ para este período. Isto significa o maior investimento público realizado ata o de agora no sistema científico universitario galego (un 66% máis con respecto á anterior convocatoria en termos relativos). O obxectivo é avanzar nunha estrutura de investigación universitaria máis sólida e competitiva no eido internacional, que repercuta nunha maior atracción de talento por parte das universidades galegas así como na mellora do seu posicionamento nos ránkings universitarios.

A conselleira en funcións agradeceu o traballo das investigadoras e investigadores e celebrou o recoñecemento que supón o acto celebrado hoxe, co que se pon en valor “ o voso esforzo, a vosa entrega á ciencia, o voso talento”.

Proxectos arredor de 6 áreas

No acto desta tarde presentáronse tamén os 20 proxectos que están a desenvolver diferentes grupos de investigacións das tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) arredor da covid-19, centrados en 6 áreas: Detección do virus en augas residuais, Modelado da infección, Desenvolvemento de vacinas, Biomedicina, Diagnose e Desactivación do virus.

Ademais da conselleira e as persoas investigadoras, participaron neste acto o presidente da Real Academia Galega de Ciencias, Juan M. Lema Rodicio; e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López.

Información xeral Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar destaca o esforzo, a vontade e o compromiso que hai detrás do éxito académico

Portal Educación Xunta - Mér, 22/07/2020 - 12:37

Summary: 

Felicitou os rapaces, así como as súas familias e docentes A conselleira de Educación en funcións participou nunha homenaxe a tres alumnos de Ordes cuxas notas de ABAU están entre as 20 mellores de Galicia Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional en funcións, Carmen Pomar, participou xunto co alcalde Jose Luis Martínez Sanjurjo na recepción que o Concello de Ordes lles ofreceu esta mañá a tres alumnos do municipio que acadaron unhas das notas máis altas na ABAU, con resultados entre os 20 primeiros de Galicia. De feito, Raúl Ríos Pampín foi a nota máis alta de Galicia nestas probas, cun 9,95; mentres que Adrián Ovidiu Cocean obtivo un 9,90 nas probas da ABAU e Miguel Ángel Boado Fernández logrou un 9,87.

Os tres estudantes realizaron o bacharelato no IES de Ordes, cuxo director, Juan Jesús Fernández Porto, participou tamén no acto, ao que tamén asistiu José Manuel Dopazo Mella, director do IES Maruxa Mallo, onde Raúl Ríos cursou a ESO. Ademais, asistiron á recepción Mª Isabel Graña Pérez, directora do CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao; Antonio Ramón González Vaamonde, director do CEIP Campomaior; e Mª José Carballeiro, profesora de Raúl e Adrián.

Durante a súa intervención Pomar felicitou os tres alumnos polos resultados obtidos e salientou que “as notas que acadastes, impresionantes, son moito máis que números. Agochan horas de estudo, de sacrificio. Significan un esforzo sostido, un compromiso serio e moita vontade para seguir adiante durante o longo tempo de incerteza que foi o confinamento”. “O que sacades de todo isto é algo que ninguén vos poderá quitar nunca, a educación”, díxolles, destacando que “hoxe en día, o que distingue a unha persoa entre a multitude non é o que ten, senón o que sabe”.

A conselleira en funcións quixo tamén felicitar as familias dos rapaces polo seu “apoio incondicional e ánimo sen fisuras”, así como os docentes, “que vos guían e vos esixen, transmitíndovos os seus coñecementos, pero tamén os seus valores e a súa capacidade de traballo”, dixo.

Información xeral Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Un total de 20 alumnas e alumnos poderán acadar os premios extraordinarios de Bacharelato correspondentes ao curso 2019/20

Portal Educación Xunta - Mér, 22/07/2020 - 11:04

Summary: 

A Consellería de Educación convoca estes galardóns, dotados con 1.000 € cada un O obxectivo é recoñecer e valorar os méritos excepcionais do alumnado cun excelente resultado académico Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dos premios extraordinarios de Bacharelato correspondentes ao curso 2019/2020. Poderán acadar estes galardóns, dotados cada un deles con 1.000 euros, un total de 20 alumnas e alumnos. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais, un diploma acreditativo e a distinción será anotada no seu expediente académico. O obxectivo é recoñecer e valorar publicamente os méritos excepcionais baseados no esforzo e no traballo do alumnado que cursou cun excelente resultado académico estas ensinanzas.

Poderá optar ao premio extraordinario de bacharelato o alumnado que teña rematado os estudos de bacharelato no curso 2019/20 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso; e que obtivese unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos.

Ademais, as persoas candidatas deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes. A primeira delas consistirá nunha análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario, e en responder cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato.

A segunda parte consistirá no desenvolvemento de temas, respostas a cuestións ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado a elixir entre Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II e Fundamentos da Arte II.

Solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 23 de xullo e o 24 de agosto. Subscribiranas directamente as persoas interesadas con plena capacidade de obrar ou, se é o caso, os representantes legais das persoas solicitantes.

A presentación será, preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Premios autonómicos Bacharelato Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Alumnado Centros
Categorías: Novas Xunta

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/2020

Portal Educación Xunta - Mér, 22/07/2020 - 10:55
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 23 de xullo de 2020 e rematará o día 24 de agosto de 2020.

 

File: 

Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG) Extracto da Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG)

Servizo relacionado: 

Premios ao alumnado

Tema: 

Axudas e premios Premios autonómicos

Ensinanza: 

Bacharelato

Departamento: 

Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Colectivo: 

Alumnado Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Resolución provisional dos centros seleccionados no programa “Educación Responsable: Programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2020/21

Portal Educación Xunta - Mér, 22/07/2020 - 10:32
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Convócase a centros docentes públicos de educación infantil, primaria, ESO, educacion especial e FP para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2020/2021

Achégase a resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros admitidos e excluidos conforme ao disposto no apartado 11 da Resolución do 10 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria, educación especial e formación profesional dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2020/21.

A publicación abre un prazo de cinco días hábiles para realizar reclamacións ou alegacións. Solicítase que se adianten estas reclamacións ou alegacións a través do correo electrónico asesoria.participacioneducativa@edu.xunta.gal

Tema: 

Programas e plans

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Colectivo: 

Profesorado Centros
Categorías: Novas Xunta

Formación Profesional dual. Prazas vacantes. Curso 2020-2021

Portal Educación Xunta - Mar, 21/07/2020 - 19:04
Idioma Gallego

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os ciclos de formación profesional dual que dispoñen de prazas vacantes despois da adxudicación de prazas.

As persoas interesadas en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentarán unha única solicitude no centro onde se oferte o ciclo que dispón de prazas vacantes.

 

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Formación Profesional dual. Prazas vacantes. Curso 2020-2021

Novas de FP - Mar, 21/07/2020 - 18:17

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os ciclos de formación profesional dual que dispoñen de prazas vacantes despois da adxudicación de prazas.

As persoas interesadas en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentarán unha única solicitude no centro onde se oferte o ciclo que dispón de prazas vacantes.

Categorías: Novas FP

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Portal Educación Xunta - Mar, 21/07/2020 - 17:32
Idioma Gallego

O prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes será desde as 9:00 horas do día 22 de xullo ata as 13:00 horas do día 27 de xullo de 2020. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 2ª adxudicación ordinaria.

 

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Novas Xunta
Distribuir contido


by Dr. Radut