Skip to Content

Agregador de novas

Orde pola que se deixa sen efecto a convocatoria de axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Portal Educación Xunta - Mar, 12/05/2020 - 10:00
Idioma Gallego

Orde do 5 de maio de 2020 pola que se deixa sen efecto a Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país (Diario Oficial de Galicia número 18, do 28 de xaneiro), como consecuencia da situación provocada polo COVID-19.
 

Anuncio principal: 

Convocatoria de axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/as Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Instrución 1/2020 para o comezo da avaliación das persoas investigadoras que finalizaron o seu contrato ao abeiro da convocatoria de axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2016, e que estaban pendentes de avaliación

Portal Educación Xunta - Lun, 11/05/2020 - 09:30
Idioma Gallego

Xúntase a Instrución 1/2020 da Secretaría Xeral de Universidades e da Axencia Galega de Investigación para iniciar o procedemento de avaliación do rendemento do persoal investigador pendente de avaliación contratado ao abeiro do programa de apoio á etapa de formación posdoutoral, modalidade A, para o ano 2016.
 

Anuncio principal: 

Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Educación reabre mañá luns, día 11, o prazo de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2020/21

Portal Educación Xunta - Dom, 10/05/2020 - 10:53

Summary: 

As familias interesadas que non tiveran formalizado os trámites, suspendidos pola declaración do estado de alarma, dispoñen de prazo ata o día 18 de maio para facelo Este procedemento vai dirixido a todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo, así como os de Infantil, Primaria, ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles Os trámites poden realizarse preferentemente por vía telemática na aplicación informática creada para tal fin: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado Idioma Gallego

Desde mañá luns día 11 e ata o seguinte luns, 18 de maio, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional reabre o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2020/21, para aquelas familias interesadas que non puideron presentala durante o período ordinario (do 1 ao 20 de marzo pasado), ao verse suspendido o prazo pola declaración do estado de alarma o 14 de marzo.

Cómpre lembrar que este período de admisión vai dirixido a todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil), así como para aquel alumnado de Educación Infantil, de Educación Primaria, de ESO e de Bacharelato que desexa cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles.

Deste xeito, e tal e como se pode consultar Portal Educativo, o prazo de presentación de solicitudes de admisión reanúdase mañá día 11, e remata o 18 de maio, ambos incluídos. Ademais axústanse distintas fases do proceso para procurar a súa tramitación coa maior brevidade. Así, as listaxes provisionais do alumnado admitido e excluído publicaranse  ata o 9 de xuño e as definitivas ata o 26 de xuño. O prazo ordinario de formalización de matrícula para todas as ensinanzas irá do 1 ao 10 de xullo e o extraordinario, para Secundaria e Bacharelato, do 1 ao 10 de setembro.

As solicitudes de admisión poderán presentarse, preferentemente, de xeito telemático na aplicación ‘admisionalumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado), que posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala por vía electrónica a través da propia aplicación, ou de maneira presencial no centro. Ademais, deste modo, poden consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao cumprimentar a solicitude, xunto co DNI do proxenitor ou proxenitora asinante.

As solicitudes tamén se poden presentar de xeito presencial nos centros escolares nos mesmos prazos (do 11 ao 18 de maio). Precisamente para atender o proceso de admisión presencial, na súa última reunión desta semana, o Centro de Coordinación Operativa (Cecop) acordou modificar o horario de presenza dos equipos directivos nos centros educativos. Deste xeito, no caso dos centros de seis ou máis unidades, deberá estar cando menos un membro do equipo directivo, diariamente, no horario habitual do centro; e nos de menos de seis unidades deberá estar o director ou docente responsable os días precisos para a realización dos trámites. O persoal administrativo deberá estar tamén nos centros o tempo que considere preciso a dirección para atender todos os trámites derivados deste proceso e doutros procedementos.

Información xeral Escolarización Educación infantil Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Subdirección Xeral de Centros Servizo de Centros Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Instrucións pola que aclaran extremos do acordo do Consello da Xunta polo que se aproba o protocolo de reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19 no ámbito dos centros educativos

Portal Educación Xunta - Ven, 08/05/2020 - 15:27
Idioma Gallego

Por acordo do CECOP do 5 de maio (D.O.G do 6 de maio de 2020) establecéronse instrucións sobre presenza nos centros educativos para prestar atención aos procesos de admisión e outros procedementos que afectan á comunidade educativa, especialmente ao colectivo de nais e pais.

Por acordo do Consello da Xunta do día 8 de maio de 2020 aprobouse o Protocolo polo que se establece a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19.

O punto 2º do mesmo establece:

“As previsións contidas no presente protocolo resultarán de aplicación a todo o persoal empregado público en todos os sectores administrativos e funcionais da Xunta de Galicia, agás no ámbito educativo, sanitario e sociosanitario.”

As peculiaridades do traballo en centros educativos, con prazos específicos de duración do curso escolar e con prazos de procedementos administrativos que afectan a un número importante de peticións da cidadanía, xustifican adaptacións respecto do réxime xeral dos restantes empregados públicos.

En atención ao anterior, e tendo en conta a necesidade da reorganización dalgunhas das labores desenvolvidas por determinados traballadores en relación coa apertura e peche dos centros e da organización da presencia de publico nos mesmos, resulta aconsellable adoptar as presentes medidas complementarias dos acordos de CECOP e do Consello da Xunta.

1) Nos centros educativos nos que exista persoal subalterno ou de conserxaría é obrigatoria a presenza no centro, a partir do 11 de maio de 2020, nos días que estableza a dirección do centro educativo para colaborar na atención ao publico e nas restantes tarefas ordinariamente atribuídas.
2) Dende a mesma data é obrigatoria a presenza do persoal de mantemento para a realización daquelas actividades que estableza a dirección do centro.

File: 

Instrucións

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola UE no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do SUG que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/2020

Portal Educación Xunta - Ven, 08/05/2020 - 14:21
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/2020

De conformidade co artigo 11 da Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Eramus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/2020, procédese á exposición das Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión.

 • Prazo de reclamación de dez días
   

Tema: 

Bolsas Erasmus

Departamento: 

Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/as Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Preguntas e respostas en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de FP

Novas de FP - Ven, 08/05/2020 - 12:19

En aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19, publicouse:

 • A Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo durante o curso 2019-2020 para:
  • Flexibilizar a realización da FCT.
  • Establecer o procedemento de avaliación da FCT e Proxecto.
  • Organizar a da FP dual
 • As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e se adiantan aspectos para ter en conta na organización académica do curso 2020-2021.

Con este documento, ponse á disposición da comunidade educativa un conxunto de preguntas e respostas coa finalidade a aclarar as dúbidas que puidesen xurdir. Trátase dun documento aberto, que incorporará novas cuestións, de xurdiren novas dúbidas que requiran ser aclaradas.

Categorías: Novas FP

Nota informativa sobre o prazo de presentación de solicitudes para as comisións de servizos para conciliación da vida familiar e laboral e as comisións de servizo por razóns de saúde

Portal Educación Xunta - Ven, 08/05/2020 - 09:42
Idioma Gallego

Achégase Nota informativa da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o prazo de presentación de solicitudes para as comisións de servizos para conciliación da vida familiar e laboral (código procedemento ED010A) e as comisións de servizo por razóns de saúde (código procedemento ED010B).

En base ao establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 suspéndese o prazo para a presentación de solicitudes dos procedementos ED010A e ED010B. O cómputo dos ditos prazos iniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste e anunciarase na páxina web www.edu.xunta.gal
 

File: 

Nota sobre prazos comisións de de servizo saúde e concilia

Tema: 

Programas e plans Comisións de servizo

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020

Portal Educación Xunta - Ven, 08/05/2020 - 02:00
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020

Xúntase a Resolución do 20 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 8 de outubro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 200, do 21 de outubro).

Nota sobre o prazo de interposición de recursos contra a dita resolución: tal e como se establece no seu resolvo sétimo e segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus, o prazo para a presentación dos recursos iniciarase, se fose o caso, no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.
 

 

Servizo relacionado: 

CXT

Tema: 

Concurso de traslados

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021

Portal Educación Xunta - Xov, 07/05/2020 - 19:19
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021

Xúntase a Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021.

Primeiro. Prazo de presentación de solicitudes de admisión(1)

Restablecer o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación.

Segundo. Novos prazos do procedemento

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión redúcense á metade.

b) Sen prexuízo do anterior, establécense os seguintes novos prazos do proceso:

 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

 • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

 • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

 • Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

Terceiro. Adxudicación subsidiaria de postos escolares

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización(2). Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares(3) que se atribúen ao devandito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos Servizos Territoriais de Inspección Educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

(1) ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión de alumnado (DOG do 15 de marzo de 2013)

(2)Artigos 15, 16 e 17 do DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 26 de decembro de 2012)

(3)Artigos 35 e 36 da ORDE de 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión de alumnado (DOG do 15 de marzo de 2013)

 

Servizo relacionado: 

Admisión alumnado

Tema: 

Programas e plans Escolarización

Ensinanza: 

Educación infantil Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Bacharelato

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta

O Ministerio de Universidades propón como prezo máximo da primeira matrícula de grao o do curso 2011/2012, que Galicia xa leva aplicando nove anos

Portal Educación Xunta - Xov, 07/05/2020 - 16:02
Idioma Gallego

Summary: 

Foi a medida presentada na Conferencia General de Política Universitaria A conselleira recordoulle ao ministro que Galicia ten os prezos públicos conxelados precisamente desde ese curso académico, dado que a Xunta decidiu facer un esforzo a prol das familias do alumnado

O Ministerio de Universidades propuxo hoxe na Conferencia General de Política Universitaria fixar como prezo máxima da primeira matrícula de grao o do curso 2011/2012, que Galicia xa leva aplicando nove anos. Así llo sinalou a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, ao ministro de Universidades, Manuel Castells, xa que os prezos públicos de matrícula universitaria levan conxelados precisamente desde ese mesmo ano académico.

Neste sentido, diante da eventual posta en marcha de compensacións, tal e como reclamaron outras Comunidades Autónomas, Carmen Pomar esixiu que se teña en conta o esforzo orzamentario realizado por Galicia nestes 9 anos a prol do aforro das familias do alumnado. A Xunta non está de acordo en que Comunidades que tiñan ata o momento prezos máis altos reciban compensacións por rebaixalos de cara ao vindeiro curso, mentres que Administracións como o galega, que levan case unha década apostando pola contención, non vexan compensado este traballo.

En calquera caso, o Ministerio comprometeuse a enviar por escrito a próxima semana a proposta de fixación de prezos máximos de primeira matrícula de grao (de momento non se referiu a segundas matrículas ou a titulacións de máster), co fin de que as CCAA amosen ou non a súa conformidade e fagan as pertinentes alegacións ao respecto. Segundo indicou o ministro, está previsto volver a tratar este asunto nunha nova Conferencia General de Política Universitaria dentro de dúas semanas.

Bolsas

Do mesmo xeito, Carmen Pomar volveu urxir a Castells á fixación dos criterios para as bolsas do vindeiro curso, que deberán ter en conta as situacións persoais do alumnado derivada da crise do Covid-19 (perda de ingresos, enfermidade dun familiar, etc), así como os novos prazos de matrícula.

Cómpre sinalar que a Consellería está preparada xa para reforzar, se fose necesario, as bolsas existentes para estudantes que sufran causas imprevistas (como por exemplo o falecemento da persoa que sustente a familia economicamente, ou a perda do emprego), cuxo prazo de solicitude está aberto ao longo de todo o ano académico. Así mesmo, esta liña de axudas podería ampliarse para o próximo curso, se as circunstancias o requirisen.

Audio: 

Información xeral Acceso á universidade Universidade Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Secretaría Xeral de Universidades Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Recomendacións sanitarias a establecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao publico

Portal Educación Xunta - Xov, 07/05/2020 - 15:24
Idioma Gallego

Por acordo do CECOP do 5 de maio (D.O.G do 6 de maio de 2020) establecéronse instrucións sobre presenza nos centros educativos para prestar atención aos procesos de admisión e outros procedementos que afectan á comunidade educativa, especialmente ao colectivo de nais e pais.

 

File: 

Recomendacións sanitarias de atención ao publico

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

A Consellería de Educación creará unha comisión interdisciplinar para preparar o próximo curso universitario

Portal Educación Xunta - Mér, 06/05/2020 - 15:53

Summary: 

Carmen Pomar anuncioullo hoxe aos reitores das tres universidades galegas O obxectivo é crear por primeira vez no sistema universitario galego e español centros con certificado sanitario e con docencia mixta que sexan referentes de calidade en todo o Estado e que estean preparados ante situacións como a crise do Covid-19 Este grupo de traballo servirá tamén para anticiparse ás necesidades que se poidan producir no inicio e transcurso do ano académico 2020/2021 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, constituirá nas próximas semanas unha comisión interdisciplinar para preparar o próximo ano académico no Sistema Universitario de Galicia e abordar un plan integral de reforzo á docencia para o curso 2020-21. Así llo anunciou hoxe a conselleira, Carmen Pomar, aos reitores das tres universidades galegas nunha reunión celebrada por videoconferencia.

O grupo de traballo contará con representación do Sergas, da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), da Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA) e, por suposto, das universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña.

A través deste plan integral de reforzo á docencia podería promoverse o cambio á docencia mixta ou blended learning para un conxunto de centros. Isto suporía a modificación estrutural das metodoloxías docentes, da formación do profesorado ou a potenciación definitiva das avaliacións continuas, entre outros temas.

A idea é que as tres universidades galegas presenten arredor de finais de maio os centros ou facultades interesados en entrar a formar parte deste programa, pioneiro no sistema universitario galego e español. Tanto as titulacións que impartan como os propios centros recibirían selos de seguridade sanitaria e de centros de innovación educativa. Así mesmo, o seu profesorado adquiriría recoñecemento académico como mérito relevante para os complementos retributivos.

A Xunta de Galicia apoiaría o programa a través da sinatura de convenios coas universidades este verán para que reciban o financiamento necesario para afrontar estes gastos (de cara á mellora de infraestruturas, por exemplo). Os centros que participen serán a imaxe dunha universidade renovada e de centros de calidade, polo que a colaboración redundará nun beneficio conxunto do sistema, segundo explicou a conselleira.

Polo tanto o obxectivo desta comisión interdisciplinar é, valorando todos os escenarios posibles que se poidan producir tanto no inicio como no transcurso do curso universitario 2020/2021, anticiparse ás necesidades imprevistas que poidan xurdir e prever posibles solucións. Deste xeito a Xunta busca traballar de forma conxunta e coordinada cos axentes implicados para salvagardar a normalidade e o correcto desenvolvemento das institucións que constitúen o motor de coñecemento de Galicia e que son fundamentais na formación das xeracións que a liderarán no futuro.

Coordinación

Por outra banda, esta nova reunión de coordinación entre Consellería e reitores aproveitouse para confirmar a chegada á ACSUG e á Consellería das modificacións das guías docentes feitas polas universidades (hoxe era a data límite).

Así mesmo, fíxose balance das actuacións desenvolvidas polas universidades ata o momento para facerlle fronte á crise do Covid-19. Neste sentido, a conselleira felicitou os tres reitores polo esforzo realizado nas últimas semanas para ofrecerlle o maior grao de certeza posible ao alumnado, nunhas circunstancias que son descoñecidas para todos.

Pomar recordou que estas mesmas circunstancias deben ser tidas en conta á hora de avaliar o alumnado, ao igual que o serán no resto das ensinanzas, e confirmou coas universidades que os exames presenciais se realizarán só en casos excepcionais.

A conselleira propúxolles tamén aos reitores continuar mantendo a periodicidade destas reunións de coordinación (esta é a terceira que se celebra). “Manter actuacións conxuntas e consensuadas, que se adaptan despois ás peculiaridades de cada universidade, supón un beneficio mutuo”, apuntou.

Información xeral Universidade Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Secretaría Xeral de Universidades Profesorado Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Novos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) no ámbito educativo

Portal Educación Xunta - Mér, 06/05/2020 - 13:05
Idioma Gallego

No día de hoxe publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 que, no ámbito educativo, estableceu os seguintes acordos:

– Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21.

O Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarou o estado de alarma en todo o territorio nacional co fin de facer fronte á situación de emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19.

En aplicación do recollido na disposición adicional terceira do dito real decreto, así como no punto sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop) do 15 de marzo, mediante o cal se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público de Galicia como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, suspendeuse o prazo para a presentación de solicitudes do procedemento de admisión de alumnado para o curso 2020/21.

O punto 4 da citada disposición adicional terceira recolle a posibilidade de acordar motivadamente a continuidade daqueles procedementos administrativos que veñan referidos a situacións estreitamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma, ou que sexan indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos.

Por outra banda, e de conformidade co previsto na Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, do Ministerio de Educación e Formación Profesional, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/20 e o inicio do curso 2020/21, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19, en cuxo anexo III se determinan as Directrices específicas de actuación acordadas por etapas ou ensinanzas, que se desenvolverán durante o terceiro trimestre do curso escolar 2019/20 e o inicio do curso escolar 2020/21, as administracións educativas poderán asignar, de xeito excepcional e durante o período de admisión e escolarización do vindeiro curso, as funcións de supervisión do proceso de admisión de alumnado propias das comisións ou órganos de garantías de admisión, á Inspección educativa ou a outra unidade administrativa.

Tendo en conta o recollido nos parágrafos anteriores, considérase necesario poder restablecer o prazo de presentación de solicitudes do proceso de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21, e adaptar tamén as fases posteriores, modificando e axustando as datas e asignando as competencias das comisións de escolarización aos servizos territoriais de Inspección educativa; todo isto coa finalidade de que sexa posible tramitar todo o proceso procurando a súa resolución o antes posible para un correcto funcionamento do servizo público da educación, de xeito que os centros e o profesorado poidan preparar con normalidade o novo curso e se minimicen así as consecuencias para familias, alumnado e centros, logo da situación excepcional de emerxencia sanitaria que motivou a súa paralización.

Así mesmo, garántese que o alumnado teña asignada a praza no centro que lle corresponda e poida formalizar a súa matrícula dentro do período ordinario anual que establece a normativa reguladora. Son tamén razóns de interese público as que aconsellan a aplicación a este procedemento da tramitación de urxencia prevista no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, adaptando as distintas datas e fases segundo os axustes que se consideren necesarios.

Tendo en conta o exposto, e por proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o Cecop toma razón de que a consellería ditará resolución acordando as seguintes cuestións:

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares.

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

4. Publicación.

Sen prexuízo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a resolución tamén se publicará na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e procurarase a súa máxima difusión entre todos os centros educativos afectados polo proceso.

– Acordo polo que se modifican as instrucións de presenza dos equipos directivos e doutro persoal nos centros educativos de ensino non universitario.

A Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop) mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 (Diario Oficial de Galicia núm. 51, do 15 de marzo de 2020) determina no seu punto décimo:

“Nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario de máis de seis unidades permanecerá en réxime de quendas só unha persoa do equipo directivo do centro das 10.00 ás 13.00 horas”.

En atención á evolución da pandemia na Comunidade Autónoma e das necesidades do servizo público educativo, por Resolución do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 56, do 22 de marzo), e por proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, modificouse o punto décimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa, do 15 de marzo de 2020, mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, que quedou redactado do seguinte xeito:

“Nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario de máis de seis unidades permanecerá, a partir do luns 23 de marzo, unha persoa do equipo directivo do centro o tempo que considere preciso para atender o alumnado e as familias, así como para a verificación do funcionamento das infraestruturas tecnolóxicas do centro e do estado do propio edificio educativo.”

Tendo en conta a evolución dos contaxios, que presentan unha melloría no que respecta a Galicia, e a necesidade de arbitrar novas medidas que afectan o servizo educativo, nomeadamente retomar o procedemento de admisión do alumnado e a tramitación das axudas e préstamo de libros de texto, faise preciso reforzar a atención aos membros da comunidade educativa, en especial ás nais e aos pais, que precisan de información e efectuar os trámites precisos para a futura escolarización dos seus fillos/as.

En atención ao anterior, acórdase:

● A partir do día 11 de maio é obrigatoria a presenza nos centros educativos de ensino non universitario de 6 ou máis unidades de, polo menos, un membro do equipo directivo no horario habitual do centro, en xornada de mañá.

● Nos centros de menos de 6 unidades é obrigada a presenza do director ou profesor responsable os días precisos para a realización dos trámites de escolarización e presentación da documentación ou doutros procedementos.

● Nos centros educativos en que exista persoal administrativo é obrigatoria a presenza no centro nos días que estableza a dirección do centro educativo para atender todos os trámites derivados do proceso de admisión e doutros procedementos.

● Desde a mesma data é obrigatoria a presenza do persoal de limpeza nos centros educativos para a realización de tarefas de limpeza e desinfección.

Enténdese por desinfección a limpeza das instalacións, con especial atención ás superficies de contacto máis frecuentes como pomos de portas, mostradores, mobles, pasamáns, máquinas dispensadoras, chans, teléfonos e outros elementos de similares características, conforme as seguintes pautas: utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopen no mercado e que fosen autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No caso de usar un desinfectante comercial, respectaranse as indicacións da etiqueta. Tras a limpeza, os materiais empregados desbotaranse de xeito seguro.

Así mesmo, realizarase unha desinfección diaria dos postos de traballo, con especial atención a mostradores, anteparos, teclados, pantallas táctiles, ferramentas de traballo e outros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aqueles utilizados por máis dun traballador.

– Acordo relativo ao levantamento da suspensión da formación en centros de traballo correspondente aos estudos de formación profesional.

1. A Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, establece no punto primeiro c), entre outros:

“– Suspéndense as prácticas de formación profesional (módulo FCT) que se realicen en empresas, incluídas as asociadas a Erasmus.

– Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FP dual.”

2. O R.D. 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, establece no seu artigo 9 as medidas de contención no ámbito educativo e da formación:

● Suspéndese a actividade educativa presencial en todos os centros e etapas, ciclos, graos e niveis de ensino recollidos no artigo 3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como calquera outra actividade educativa ou de formación impartida noutros centros públicos ou privados.

● Durante o período de suspensión, manteranse as actividades educativas a través da modalidade a distancia en liña, sempre que resulte posible.

Polo tanto, a declaración do estado de alarma non fai referencia específica á formación en centros de traballo.

3. A Orde EFP/361/2020, do 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e das ensinanzas de réxime especial (BOE do 23) foi adaptada a Galicia mediante a  Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial (publicada no Portal educativo da Consellería do día 23). Establécense, entre outras, as seguintes previsións:

Na realización da FCT no período ordinario, os centros educativos poderán:

a) Reducir a duración deste módulo ata os mínimos previstos nos reais decretos polos que se establecen os títulos e as súas ensinanzas mínimas: 220 horas no caso de ciclos de grao medio e de grao superior, e 130 horas nos ciclos de grao profesional básico. Así mesmo, no caso dos programas formativos establecidos na Comunidade Autónoma de Galicia, a FCT poderá reducirse a 65 horas.

b) Desenvolver o módulo de FCT sen precisar da autorización recollida no artigo décimo cuarto da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo de FCT en Galicia, en días non lectivos e/ou ampliando ao máximo as horas diarias de estadía na empresa, na medida en que as características de cada sector produtivo ou de servizos o permitan.

c) Favorecer que o alumnado realice ou remate o módulo de FCT mediante a fórmula do teletraballo, sempre que unha empresa ou institución ofreza esta posibilidade e o/a titor/a considere que desta forma o/a alumno/a pode desenvolver as capacidades e acadar os resultados de aprendizaxe previstos no citado módulo e que poida levar a cabo, tamén por medios telemáticos, o seguimento da súa aprendizaxe.

d) Nos ciclos de grao superior derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, integrar a realización da formación en centros de traballo e o módulo de proxecto nun único módulo cunha duración de 245 horas (FCT 220 horas e proxecto 25 horas), correspondentes á suma da duración prevista para eses módulos nos reais decretos de cada título. Neste módulo integraranse os resultados de aprendizaxe e os criterios de realización do módulo de FCT, e os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación do módulo profesional de Proxecto establecidos no currículo de cada título.

En atención ás determinacións anteriores, por proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional:

Acórdase levantar a suspensión de realización da formación en centros de traballo recollida na Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/2020, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2020/2021

Portal Educación Xunta - Mér, 06/05/2020 - 10:15
Idioma Gallego

Resolución do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020, conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/2020, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2020/2021.

 

Anuncio principal: 

Instrucións para a realización, dentro do curso 2019/2020, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/2021

Tema: 

Normativa Acceso á universidade

Ensinanza: 

Bacharelato

Departamento: 

Secretaría Xeral de Universidades Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta

A oferta do Sistema Universitario Galego para o curso 2020/21 incorpora 3 novos títulos de grao e os 3 primeiros graos abertos

Portal Educación Xunta - Mar, 05/05/2020 - 14:05

Summary: 

A Consellería de Educación acaba de enviarlle ao Ministerio de Universidades a proposta de prazas para o curso que vén, que foi consensuada coas tres universidades galegas O número total de prazas en grao increméntase ata un total de 11.483 Mantéñense todas as titulacións Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de rexistrar na aplicación informática do Ministerio de Universidades a proposta de oferta de prazas de novo ingreso en títulos oficiais de grao e máster para as universidades galegas cara o curso académico 2020/2021, unha oferta que foi consensuada coas vicerreitorías de Titulacións das tres universidades galegas en reunións celebradas nas últimas semanas.

Como principais novidades, o Sistema Universitario de Galicia (SUG) incorporará o vindeiro curso tres novos títulos de grao e os seus tres primeiros graos abertos. En total ofertaranse 11.483 prazas en titulacións de grao (143 máis ca no actual curso) e 5.151 nas de máster (20 máis ca este ano académico).

Graos abertos

O curso 2020/2021 será o primeiro no que o SUG oferte graos abertos, en concreto o de Ciencias Sociais e Xurídicas (Universidade da Coruña, Campus da Coruña, 10 prazas), o de Enxeñaría Industrial (Universidade da Coruña, Campus de Ferrol, 8 prazas) e o grao aberto 5USC Enxeñarías (Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, 10 prazas).

Os graos abertos deben combinar materias de, como mínimo, tres graos da mesma rama de coñecemento, e o número de prazas máximo que poden ofertar é 25. As universidades deben garantir que o alumnado matriculado nestes programas poidan cursar un máximo de 90 créditos; ofrecerlles un proceso continuo de titorización e mentorización; e recoñecerlles a maioría dos créditos cursados no grao finalmente elixido.

O obxectivo desta iniciativa novidosa é ampliar as posibilidades de elección do alumnado ao tempo que se pretende reducir as taxas de abandono ou de cambio de estudos nos primeiros anos de vida universitaria.

Novas titulacións

A oferta de prazas rexistrada no Ministerio inclúe, ademais, tres novos títulos de grao, seguindo o establecido no Mapa de Titulacións. Trátase dos graos en Empresa e Tecnoloxía (Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, 45 prazas), en Bioquímica (Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, 45 prazas) e en Nanociencia e Nanotecnoloxía (Universidade da Coruña, Campus da Coruña, 50 prazas).

Así mesmo, súmanse á oferta do SUG catro novos programas de simultaneidade de grao, todos eles na Universidades de Vigo. Serán o de ADE e Enxeñaría Informática (Campus de Ourense), Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática (Campus de Vigo), Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Mecánica (Campus de Vigo) e Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática (Campus de Vigo).

Asemade, os estudantes poderán cursar 6 novas titulacións de máster, en concreto en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial (UDC, Campus da Coruña), en Dirección e Innovación da Supply Chain (UVigo, Campus de Vigo), en Industria 4.0 (UVigo, Campus de Vigo), en Informática Industrial e Robótica (UDC, Campus da Coruña), en Nanociencia e Nanotecnoloxía (USC-UVigo, nos campus de Santiago de Compostela e de Vigo) e en Visión por Computador (USC-UDC-UVigo, nos campus de Santiago, A Coruña e Vigo).

Outras modificacións

Entre outras modificacións, dous graos xa existentes aumentan a súa oferta: o de Logopedia, no Campus da Coruña, con 5 prazas máis; e o de Enxeñaría Informática, no Campus de Ourense, con 15 prazas máis.

Por outra banda, outras titulacións de grao diminúen a súa oferta debido á sobreoferta estrutural no sistema universitario. Trátase de Relacións Laborais e Recursos Humanos (Campus da Coruña, 5 prazas menos), Enxeñaría Eléctrica (Campus de Ferrol, 5 prazas menos), ADE (Campus de Lugo, 10 prazas menos), e Paisaxe (Campus de Lugo, 5 prazas menos). Ademais, a Escola de Enxeñaría Industrial da UVigo aposta por axustar a oferta dos seus graos ao múltiplo de 10, o que supón unha diminución de 13 prazas no seu conxunto.

Máster en Enxeñaría Aeronáutica

No referido ao Máster en Enxeñaría Aeronáutica, que estaba previsto que se comezara a ofertar o próximo curso no Campus de Ourense, finalmente non se implantará, dado que a Universidade de Vigo non solicitou prazas nin colgou a memoria da titulación para que sexa avaliada e verificada.

Tendo en conta que o 4 de maio remataba o período de gravación das solicitudes de prazas na aplicación do Ministerio e que o protocolo de boas prácticas esixe que se demanden prazas unicamente de títulos xa verificados, non é posible ofertar esta titulación o curso que vén. Así o advertira xa o pasado xaneiro a Consellería de Educación, cando instou á Universidade de Vigo a inserir a memoria do máster na aplicación do Ministerio para que puidese ser verificada a tempo.

En calquera caso tanto a Universidade de Vigo como á da Coruña amosaron a súa disposición para traballar e poder ofertar a titulación no curso 2021/2022.

Información xeral Universidade Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Secretaría Xeral de Universidades Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Novas Xunta

Levántase a suspensión do procedemento de concesión das axudas destinadas ao alumnado do SUG que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2019/2020, teña dificultades económicas para continuar estudos

Portal Educación Xunta - Mar, 05/05/2020 - 11:45
Idioma Gallego

Resolución do 5 de maio de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se levanta a suspensión do procedemento de concesión de axudas convocado pola da Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2019/20, teña dificultades económicas para continuar estudos (DOG Núm. 7 do 13 de xaneiro de 2020).
 

Anuncio principal: 

Axudas destinadas ao alumnado do SUG que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2019/2020, teña dificultades económicas para continuar estudos

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/as Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Levántase a suspensión do procedemento de concesión das axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Portal Educación Xunta - Mar, 05/05/2020 - 11:35
Idioma Gallego

Resolución do 5 de maio de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se levanta a suspensión do procedemento de concesión de axudas convocado pola da Orde do 22 de novembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país (DOG Núm. 18 do 28 de xaneiro de 2020).
 

Anuncio principal: 

Convocatoria de axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/as Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Levántase a suspensión do procedemento de concesión das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola U.E. no marco do programa Erasmus+ para o alumnado do SUG que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/2020

Portal Educación Xunta - Mar, 05/05/2020 - 11:24
Idioma Gallego

Resolución do 5 de maio de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se levanta a suspensión do procedemento de concesiónde axudas convocado pola da Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20. (DOG Núm. 2 do 3 de xaneiro de 2020).
 

Anuncio principal: 

Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/2020

Tema: 

Bolsas Erasmus

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/as

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

A Xunta de Galicia licita por máis de 1,2 millóns de euros a rehabilitación integral do IES Santa Irene (Vigo)

Portal Educación Xunta - Lun, 04/05/2020 - 16:15

Summary: 

O obxectivo é comezar as obras no verán Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar en Contratos de Galicia a licitación da obra de rehabilitación integral do IES Santa Irene (Vigo), por un importe total de 1.265.487,82 €  . O prazo de execución da obra será de 7 meses, polo que se prevé comezala no verán e que continúe, coas máximas condicións de seguridade, durante o curso escolar. Os traballos son susceptibles de cofinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

As actuacións programadas divídense en tres tipos: as de mellora enerxética, as de mellora da accesibilidade e as de mantemento. No referido á eficiencia enerxética, substituiranse os materiais da actual cuberta, repararanse as fiestras de madeira e mudaranse as reixas das da planta soto e revisarase a carpintería de aluminio existente. Ademais instalarase nova iluminación LED, e calefacción e ventilación mecánica e drenaranse os muros exteriores baixo rasante.

Para mellorar a accesibilidade do centro instalarase un ascensor de baixo consumo, farase un novo acceso desde o espazo exterior ao semisoto e adaptaranse os aseos de todos os andares e os pasamáns das escaleiras.

Entre outros traballos de mantemento, repararanse as humidades e as fendas en paredes e teitos, así como o pavimento; pintarase todo o interior do inmoble e revisaranse as das fixacións da maquinaria do reloxo da torre. Os traballos aproveitaranse tamén para tapar o escudo franquista que existe na fachada do centro.

Construcións e melloras Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Subdirección Xeral de Construcións e Equipamento Centros
Categorías: Novas Xunta

Educación licita por case 900.000 € a rehabilitación integral do CEIP Ramón de Artaza y Malvárez (Muros)

Portal Educación Xunta - Lun, 04/05/2020 - 16:10

Summary: 

O obxectivo é comezar as obras durante o verán Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar na plataforma de Contratos de Galicia a licitación da obra de rehabilitación integral do CEIP Ramón de Artaza y Malvárez (Muros), por un importe total de 892.379,99 €. Está previsto executar os traballos de interior en verán e compatibilizar o remate dos de exterior coa actividade docente. As obras teñen un prazo de execución de 3 meses e son susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

As actuacións contemplan unha parte programada de xeito específico para a mellora da eficiencia enerxética do centro, a través do illamento polo exterior mediante sistema SATE, realizado con placas de illamento térmico de poliestireno expandido EPS, e sobre falso teito con paneis de la de roca na sala de audiovisuais e no comedor. Ademais cambiarase a cuberta por unha nova de panel sándwich de chapa de aceiro galvanizado con recheo de espuma de poliuretano no edificio principal, na sala de audiovisuais e no comedor, e colocaranse novas fiestras de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo. Tamén se substituirán as caixas de persianas e as persianas que se considere necesario por outras de aluminio con illamento térmico interior; e instalaranse novas luminarias con tecnoloxía LED, equipos de regulación e detectores de presenza en zonas comúns e aseos.

Por outra parte o programa de necesidades inclúe a reparación e pintado dos paramentos interiores, o pulido e abrillantado do pavimento de terrazo e a renovación dos falsos teitos das aulas da planta segunda e colocación de falsos teitos novos no resto de aulas e espazos docentes.

A maiores está prevista a reforma da antiga casa do conserxe para ampliación do comedor, con incorporación de aseo.

Construcións e melloras Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Subdirección Xeral de Construcións e Equipamento Centros
Categorías: Novas Xunta
Distribuir contido


by Dr. Radut