Marzo 2014

Abril 2014

 Manuel Forcadela

Dos gregos aprendín que ríos e regatos
Son deuses que abandonan por veces os seus pazos
E gozan con vagar camiños e meandros,
Regueiros e fervenzas, torrenteiras e saltos.

Así que non me enganas, oh Miño derrubado
No límite do inverno, alá no fin de Marzo,
Que sei que te apresuras, que sei que vas de paso,
A ollar polas ribeiras, nas árbores dos campos,

As dádivas de Abril, os galanos de Maio.

                                                   

    Manuel Forcadela (de Morte do fadista, 2000)

   

27 M: Día Mundial do Teatro

MENSAXE


Onde exista a sociedade humana,

o irreprensible Espírito Teatral maniféstaseBaixo as árbores das pequenas aldeas e sobre os requintados escenarios das metrópoles globais; nos salóns de actos de escolas e nos campos e nos templos; en arrabaldes, en prazas públicas, en centros cívicos e nos subterráneos das cidades, a xente xúntase en torno aos efémeros mundos teatrais que creamos para expresar a nosa complexidade humana, a nosa diversidade, a nosa vulnerabilidade, en carne viva, alento e voz.

Reunímonos para chorar e para recordar; para rir e contemplar; para aprender, afirmar e imaxinar. Para marabillarnos da destreza técnica e para encarnar deuses. Para quedar impresionados diante da nosa capacidade para a beleza, a compaixón e a monstruosidade. Vimos a coller folgos e a facernos fortes. Para celebrar a riqueza das nosas diversas culturas e para disolver as fronteiras que nos dividen.

Onde exista a sociedade humana, o irreprensible Espírito do Teatro maniféstase. Nacido da comunidade, leva postas as máscaras e as vestimentas das nosas diversas tradicións. Utiliza as nosas linguas, ritmos e xestos, e abre un espazo entre nós.

E nós, os artistas que traballamos con este espírito ancestral, sentímonos obrigados a canalizalo a través dos nosos corazóns, das nosas ideas e dos nosos corpos para revelar as nosas realidades en toda a súa mundanidade e brillante misterio.

Pero nesta era na que tantos millóns de seres humanos loitan por sobrevivir, están a sufrir baixo réximes opresores e un capitalismo depredador, foxen de conflitos e adversidades; cando a nosa intimidade é invadida por servizos secretos e as nosas palabras son censuradas por gobernos entremetidos; cando os bosques están sendo aniquilados, as especies exterminadas e os océanos envelenados: que nos sentimos obrigados a revelar?

Neste mundo de poder desigual, no que diversos poderes hexemónicos tratan de convencernos de que unha nación, unha raza, un xénero, unha preferencia sexual, unha relixión, unha ideoloxía, un marco cultural é superior a todos os outros, é verdadeiramente defendible insistir que as artes deben manterse á marxe das axendas sociais?

Estamos nós, os artistas de escenarios e rúas, conformes coas asépticas demandas do mercado, ou utilizamos o poder que temos para abrir un espazo nos corazóns e nas mentes da sociedade, para reunir á xente arredor de nós, para inspirar, marabillar e informar, e crear un mundo de esperanza e xenerosa cooperación?

Brett Bailey

O autor desta mensaxe, Brett Bailey,  nado en Sudáfrica, é un recoñecido dramaturgo, deseñador e director artístico do THIRD WORLD BUNFIGHT. Creou aplaudidas obras iconoclastas, que tratan do mundo post-colonial, representadas en Europa, Australia e África. Gañou entre outros premios a medalla de ouro ao deseño (Praga, 2007). Dirixiu o espectáculo inaugural do Cumio Mundial das Artes e a Cultura en Johannesburgo (2009), e entre 2006 e 2009, os espectáculos de inauguración no Festival Internacional das Artes de Harare.

Tamén podes escoitar a mensaxe na voz de Ana Carril, actriz e directora coruñesa:

 

Proxecto Lector 2018-2019

PROXECTO LECTOR DO I.E.S. “SAN PAIO” 18-19

Limiar.-

    A praxe docente diaria detecta unha serie de eivas que aconsellan incidir na potenciación dos hábitos de lectura e escritura.

    Atopamos alumnos, sobre todo nos primeiros cursos da ESO, cunha mecánica lectora e da escrita moi frouxa: pouca velocidade, falta de ritmo e entoación, silabación, omisión da acentuación e da puntuación, faltas de ortografía, defectos na pronunciación e/ou articulación...

    Outro grupo de alumnado, cun aceptable nivel de lectura e escritura mecánica, mostra dificultades de comprensión (por pobreza de léxico, falta de concentración, dificultades de expresión, construcións anacolúticas, mestura de linguas...) sendo incapaz de redactar ou de transmitir coas súas propias verbas contidos básicos de xeito coherente e intelixible.

    Todo isto provoca, en último extremo, desinterese e fracaso escolar.

    Cómpre contrarrestar a competencia e as facilidades ofertadas por outras fontes de información promovendo accións que subliñen os aspectos formativos, enriquecedores, lúdicos e divertidos da lectura sen obviar os atrancos que debemos vencer.

    Como educadores non podemos limitarnos só ao ensino das técnicas para “saber ler”, é hora de dar o salto cualitativo ao “querer ler”, tarefa que debe ocupar a toda a comunidade educativa (alumnado, pais/nais e profesorado).

    Temos que ser modelos de profesores-lectores. Hai que facer lecturas compartidas. Cómpre familiarizarse cos libros, que a nosa circunstancia sexan os libros.


Finalidade.-

    Pasar do “saber ler” ao “querer ler”, fomentar o hábito e o pracer lector e contribuír a mellorar as capacidades leito-escritoras e as competencias lingüísticas, coordinando as accións do profesorado reforzadas coa colaboración activa dos demais membros da comunidade escolar é a finalidade que se propón o presente plan orientado ao logro dos seguintes


Obxectivos.-

1.  Desenvolver as competencias básicas para a lectura, materia transversal de todas as áreas do currículo e ferramenta imprescindible para a aprendizaxe de todas as materias. A tal efecto utilizaremos textos continuos (narración, argumentación, descrición...) e descontinuos (impresos, mapas, táboas...), practicaremos a lectura en códigos diversos (verbais, icónicos, sonoros...) e con textos literarios, técnicos e funcionais, de diferentes formas (silenciosa, individual, colectiva...)

2.  Potenciar as ferramentas lectoras (habilidades mecánicas, comprensivas e léxicas)

3.  Relacionar a lectura coa escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de presentación, vocabulario) e a expresión oral.

4.  Propiciar a relación íntima e persoal do alumnado co libro.

5.  Descubrir a sensibilidade literaria do alumnado.

6.  Potenciar o uso da biblioteca como centro de recursos para a aprendizaxe de todos os membros da comunidade educativa.

7.  Implicar ao profesorado para que dea prioridade ao desenvolvemento das habilidades lectoras en todas as áreas do currículo e participe de maneira activa no plan lector. Para iso cómpre un programa coordinado que recolla os acordos ao respecto consensuados. Os Departamentos deseñarán e orientarán as tarefas a realizar nos distintos grupos e niveis.

8.  Favorecer a comprensión lectora mediante técnicas de traballo persoal e colectivo e potenciar o uso dos dicionarios para solventar dúbidas sobre vocabulario descoñecido.

9.  Fomentar o manexo e xestión dos dispositivos electrónicos de lectura.

10.  Converter a comunidade educativa nunha comunidade de lectores.


Intervencións.-

    O proxecto baséase nas seguintes actuacións:

1.    Tempo específico de lectura nas aulas.
        1. 1.    Programación de lecturas anuais.

2.     Implicación dos diversos departamentos didácticos e as súas contribucións ao proxecto lector.

3.     Dinamización da biblioteca do Centro.

4.    Actividades extraordinarias de estimulación e fomento da lectura e o mundo dos libros.

       Comentamos cada unha destas actuacións:

1.  Tempo específico de lectura nas aulas: sesións de trinta minutos semanais dende o venres 5 de outubro de 2018 ata o mércores 29 de maio de 2019.

DÍA

DATA

HORA

AVALIACIÓN

VENRES

05/10/18

2ª (9.35-10.05)

1ª AVALIACIÓN

19/10/18

3ª (10.45-11.15)

26/10/18

4ª (11.35-12.05)

09/11/18

5ª (12.45-13.15)

16/11/18

6ª (13.35-14.05)

 

LUNS

19/11/18

1ª (8.45-9.15)

17/12/18

2ª (9.35-10.05)

2ª AVALIACIÓN

14/01/19

3ª (10.45-11.15)

21/01/19

4ª (11.35-12.05)

28/01/19

5ª (12.45-13.15)

04/02/19

6ª (13.35-14.05)

11/02/19

7ª (16.20-16.50)

18/02/19

8ª (17.10-17.40)

MARTES

26/03/19

1ª (8.45-9.15)

3ª AVALIACIÓN

02/04/19

2ª (9.35-10.05)

09/04/19

3ª (10.45-11.15)

16/04/19

4ª (11.35-12.05)

30/04/19

5ª (12.45-13.15)

07/05/19

6ª (13.35-14.05)

MÉRCORES

15/05/19

1ª (8.45-9.15)

22/05/19

2ª (9.35-10.05)

29/05/19

3ª (10.45-11.15)

      Acordamos suprimir a actividade ao remate de cada trimestre durante os períodos de exames finais de cada avaliación.


    1.1.    Programación de lecturas anuais.

    Para o tempo específico semanal común de lectura nas aulas, no presente ano, optamos pola lectura libre, individual e silenciosa (mais non se descarta a práctica de lectura en voz alta, sobre todo nos primeiros cursos da ESO) de materiais aportados polo alumnado e profesorado (ben propios ou ben prestados pola biblioteca que tamén aporta fondos a aqueles alumnos que, por esquecemento ou apatía, non os traen das súas casas nin os solicitan previamente. As obras máis demandadas son as de literatura xuvenil, novidades, biografías, divulgación científica e banda deseñada. 

    Quedan excluídos como material de lectura os apuntamentos de clase e os libros de texto. Admítense as lecturas obrigatorias e/ou voluntarias establecidas polos distintos departamentos didácticos nos seus respectivos plans anuais de lectura.

  
2. Implicación dos diversos departamentos didácticos e as súas contribucións ao proxecto lector.

     Ás lecturas citadas no apartado anterior cómpre engadir as que ofertan os distintos departamentos, recollidas nos correspondentes proxectos didácticos e adaptadas aos distintos contidos, materias e niveis.

   Estes mesmos departamentos colaboran no proxecto lector con actividades específicas deseñadas para interpretar mapas, planos, estatísticas, gráficos, impresos, recibos, táboas, manuais técnicos... e para capacitar na lectura de códigos diversos (verbais, icónicos, sonoros...) e no uso racional e didáctico das novas tecnoloxías.


    As intervencións dos apartados 3 e 4 aparecen recollidas nas liñas prioritarias de actuación da biblioteca para o presente curso presentadas ao claustsro e aprobadas polo Consello Escolar para solicitar a continuidade do noso centro no PLAMBE.Avaliación.-

    Cómpre avaliar as diversas accións do plan lector para establecer as medidas correctoras e os cambios necesarios de cara a próximos cursos e así mantelo vivo.

    A ferramenta de referencia máis completa neste apartado é Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? A modo de resumo, os indicadores que máis temos en conta no proceso de autoavaliación son os tres seguintes:

 • Enquisas anónimas entre alumnado e profesorado sobre o desenvolvemento e grao de satisfacción ao remate das principais actividades e por trimestres.
 • Índices de lectura (préstamos, movemento de fondos...) e  de asistencia (presencia de usuarios nos tempos de lecer e no horario de clase, actividades lectivas, complementarias ou extraescolares que se desenvolven na biblioteca...) e  de participación nas diversas actuacións promovidas dende a biblioteca (concursos...)
 • Percepción da evolución nas capacidades do alumnado: competencias leito-escritoras,  autonomía da aprendizaxe,  elaboración de traballos... a partir dos datos ofrecidos polo profesorado e titores dos distintos grupos.

    A máis do seguimento que os departamentos fan pola súa conta, suxerimos as seguintes fichas de avaliación para coñecer en que medida se acadan os obxectivos proxectados e se incrementan as capacidades e competencias leito-escritoras do noso alumnado.


FICHA INDIVIDUAL DO/A ALUMNO/A
(cumprimentarase con carácter anónimo ao rematar cada lectura)

TÍTULO DA LECTURA/ACTIVIDADE:………………………………………………………………… AUTOR……………………………………………………………………………………...................................................
TIPO DE TEXTO (Literario, icónico, técnico…) TEMA (máximo 3 liñas).
TEMPO DE LECTURA (páxinas por sesión)

VALORACIÓN DA LECTURA / ACTIVIDADE (1-Moi negativa, 2- Pouco útil, 3-4 Bastante aproveitable 5-Moi positiva)

SUXESTIÓNS:……………………………………………………………………………..............................


FICHA DO/A PROFESOR/A


DÍA…………………………..…………..CURSO………………….…GRUPO………................................... PROFESOR/A ENCARGADO/A………………………………………………………...........................Nº.................... LECTORES/AS/ PARTICIPANTES……………………….................................................................................................... INCIDENCIAS…………………………………………………………………………….................................................................
VALORACIÓN DA LECTURA / ACTIVIDADE (1-Moi negativa, 2- Pouco útil, 3-4 Bastante aproveitable 5-Moi positiva)

SUXESTIÓNS:………………………………………………………………………….................................................................


FICHA GLOBAL DA ACTIVIDADE

ACTIVIDADE OU TAREFA REALIZADA
GRAO DE SATISFACCIÓN
VALORACIÓN GLOBAL
FACTORES DINAMIZADORES
FACTORES RETARDATARIOS      
IMPLICACIÓN   DO PROFESORADO
IMPLICACIÓN   DO ALUMNADO
PROPOSTAS   DE MELLORA
OUTRAS SUXESTIÓNSANEXO: LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN CURSO 2018-2019

1.- Limiar

 O IES “San Paio” procurará consolidar o papel da biblioteca como un dos eixos do centro, mantendo moitas das actividades que xa se veñen desenvolvendo nestes últimos cursos e potenciando algunhas outras practicadas de xeito insatisfactorio ou de novo cuño.

 

2.- Organización e xestión, configuración da biblioteca como “laboratorio creativo de aprendizaxes”

 • Consolidar o horario deste curso e reforzalo, de ser posible, no período comprendido entre o final das clases de 2º BAC e o inicio das ABAU para facilitar o estudo do alumnado que remata a súa andaina formativa no centro.
 • Continuar a colaboración coa sección da EOI de Vigo para optimizar o uso compartido de fondos e local no horario de ámbalas dúas institucións.

 • Seguir difundindo os protocolos de actuacións para guiar o traballo dos novos membros e colaboradores do grupo de biblioteca.

 • Potenciar a figura do alumnado-colaborador, que no último curso diminuíu.

 • Primar ás suxestións feitas polo alumnado para adquisición fondos.

 • Reiterar o necesario compromiso de todos os departamentos a prol da biblioteca

 • Optimizar o espazo da biblioteca para dar maior visibilidade e facilitar unha mellor accesibilidade aos fondos máis recentes e de maior circulación, redistribuíndo aqueles que teñen un período de inactividade de 6 cursos ou máis.

 • Habilitar un pequeno recuncho como espazo creativo para producións audiovisuais, obradoiros formativos e laboratorio de letras e imaxes (punto de experimentación e encontro sobre a lectura)

 • Dotar de máis mobiliario os puntos de lectura informal e de exposición de materiais fóra do propio recinto bibliotecario.

 • Actualizar os recursos e medios informáticos permitindo neles o acceso a novos programas e aplicacións. Posible adquisición dunha impresora 3D.

 • Incrementar a implicación, responsabilidade e autonomía do alumando na xestión e promoción dos recursos, actividades e plataformas ao servizo da biblioteca.

 • Potenciar as aprendizaxes (autodidactas e compartidas) mediante a realización de xogos de escapismo e breakout na biblioteca e a partir dos seus recursos.

 

 3.- Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado

 •  Proseguir dotando de recursos e actividades a materias como estratexias de aprendizaxe e comunicación, oratoria oucomentario e análise de textos.
 • Discriminar de xeito positivo a participación do alumnado nos distintos espazos virtuais da biblioteca e do club de lectura. Crear un perfil de biblioteca en instagram (xa proposto nas pasadas liñas de actuación)

 • Manter a publicación de guías de recursos bibliográficos e fílmicos para a confección de traballos, conmemoracións...

 • Permanencia e actualización das bibliomaletas (temáticas, por niveis, de aula...)

 • Sesións divulgativas e prácticas con titores, profesorado e alumnado sobre os recursos materiais e virtuais da biblioteca.

 • Continuar con actividades específicas de animación e promoción da lectura, da escritura, de pequenas investigacións...

 • Reforzar o Proxecto Lector.

 

 4.- Formación de usuarios, competencia informacionale dixital

 Actividades,moitas delas incardinadasdentro do plan de acción titorial,con especial atención para os novos membros da comunidade educativa.

 •  Sesións de docencia e práctica para elaboración de traballos en formatos impreso e dixital.
 • Sesións de coñecemento da biblioteca, da CDU, de busca de información en soporte impreso (directa e inversa) e virtual.
 • Divulgación, aproveitando as titorías, dos recursos ofertados polo programa MEIGA.

 • Novos formatos de lectura: promoción dos e-readers e das tabletas.

 • Orientacións para navegar con seguridade, racionalidade e fiabilidade pola rede.

 • Continuacióndo proxecto de formación do profesorado no centro integrando nel un novo grupo de traballo ou seminario permanente de biblioteca.

 • Visita e coñecemento da biblioteca pública municipal e doutras.

 

 5.- Fomento da Lectura e Proxecto Lector de Centro

 •  Como centro piloto do proxecto ELBE.2, dar publicidade do mesmo e acudir aos seus recursos para traballar propostas de lectura colectiva, dun xeito especial, entre o alumnado con necesidades educativos especiais.
 • Publicidade de efemérides relacionadas co mundo do libro e da lectura.

 • Incentivar ao alumnado na realización de recensións de actividades e lecturas.

 • Concursos (de textos de amor, haikus, microrrelatos de medo...)

 • Continuación do Biblioxornal, con novas da biblioteca, guías de lectura, cine, música...

 • A poesía e o libro do mes.

 • Club de Lectura “Pedra do Acordo”

 • Literatura e sétima arte: lectura de obras e proxección de películas baseadas nelas.

 • A letra con música entra”: elaboración de listas de reprodución de vídeos musicais e breves audicións e recitacións coincidindo con distintas efemérides e conmemoracións.

 • Visitas ao centro de escritores, recitadores, ilustradores, cineastas, contacontos...

 • Publicidade e participación en diversas actividades culturais programadas ao longo do ano pola biblioteca municipal e/ou asociacións culturais.

 • Rutas literarias: por Tui e bisbarra e tamén aproveitando as viaxes didácticas.

 • Proxecto Lector: teimaremos no fortalecemento das actividades de capacitación lectora propias de todos os departamentos nas súas horas de docencia, na utilidade da lectura na vida diaria e na lectura colectiva en novos soportes.

 

 6.- Cara unha biblioteca inclusiva

 • Cooperación á compensación das desigualdades socio-educativas prestando especial atención ao alumnado con necesidades educativas especiais, inadaptación, en risco de exclusión social...
 • Colaboración co departamento de orientación, a pedagoga terapeuta e as titorías na adquisición de estratexias e materiais para este tipo de alumnado máis vulnerábel, coa finalidade de que sexa quen de acadar uns resultados satisfactorios tanto no ámbito escolar como vital, unha vez feitas as necesarias intervencións en función dos seus distintos ritmos de aprendizaxe e características particulares.
 • Especial seguimento e discriminación positiva deste alumnado para a súa integración nas actividades bibliotecarias (voluntariado, grupos do club de lectura...) como un mecanismo máis da súa socialización.

 

7.- Outras actuacións

 •  "Coñece a túa nova biblioteca": xornadas de portas abertas para o alumnado do último curso dos colexios de primaria adscritos (maio-xuño).
 • As bibliotecas da fronteira”: potenciar actividades comúns co resto das bibliotecas do concello e do país veciño (escolares e municipais): de xeito primordial potenciación do Tui Le no seu décimo aniversario.

 • Actividades conxuntas con outras bibliotecas escolares de fóra da nosa bisbarra.

 • Manter a participación nas actividades conmemorativas e festivas comúns que se desenvolvan no centro, promovendo un equipo de traballo colaborativo, transversal e multidisciplinar.

 • Relación coa escola infantil próxima (celebracións conxuntas poético-musicais, pequenas dramatizacións, apadriñamentos, kamishibais, sesións de contacontos...) e coas residencias da terceira idade.

 • Probar dinámicas de ludificación para motivar e reforzar a participación e compromiso coa biblioteca e as súas actividades.

 • Promover a realización de booktrailers e botar a andar un canal de booktubers (xa previsto no último curso) para publicitar e incentivar hábitos e gustos lectores.

Marzo 2014

SI DIOS FUERA UNA MUJER


                        ¿Y si Dios fuera una mujer?
                            Juan Gelman

¿Y si Dios fuera mujer?
pregunta Juan sin inmutarse,
vaya, vaya si Dios fuera mujer
es posible que agnósticos y ateos
no dijéramos no con la cabeza
y dijéramos sí con las entrañas.

Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez
para besar sus pies no de bronce,
su pubis no de piedra,
sus pechos no de mármol,
sus labios no de yeso.

Si Dios fuera mujer la abrazaríamos
para arrancarla de su lontananza
y no habría que jurar
hasta que la muerte nos separe
ya que sería inmortal por antonomasia
y en vez de transmitirnos SIDA o pánico
nos contagiaría su inmortalidad.

Si Dios fuera mujer no se instalaría
lejana en el reino de los cielos,
sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno,
con sus brazos no cerrados,
su rosa no de plástico
y su amor no de ángeles.

Ay Dios mío, Dios mío
si hasta siempre y desde siempre
fueras una mujer
qué lindo escándalo sería,
qué venturosa, espléndida, imposible,
prodigiosa blasfemia.


                                Mario Benedetti (1920-2009)

mario benedetti

O poema na voz de Benedetti:

Marzo 2014

Peaxes

de

Santiago Lopo
   

Peaxes
 

    Novela curta de doada e agradable lectura onde se mestura realidade e ficción en clave de humor e ironía. Un cobrador da peaxe nunha autoestrada vai reconstruíndo a vida dalgúns dos automobilistas habituais da súa peaxe e dos que máis chaman a súa atención aos que nomea segundo o coche que empregan:  Gran Cherooke, Clio, Ibiza, Matiz…  Interesante reflexión sobre a soedade, o illamento, o desexo humano de comunicación cós demais e as ideas que nos facemos das persoas coas que nos atopamos a partir de datos como os que utiliza o novelista: a música que sintonizan, os obxectos que levan no vehículo ou os anacos de conversa que se perciben mentres os usuarios pagan a peaxe.

   

    "Clio! E eu chipando unha piruleta das que acabo de regalar.
    -Mira se as moedas van ben, non estou certa. Que, deixando de fumar?
    Faloume! Hei morrer dun infarto.
    -Non fumo, e ademais na cabina está prohibido. E ti?
    -Deixeino hai tres anos, os caramelos axudan, pero precisas vontade.
    -Esas gaitas que escoitas son galegas?
    -Non, é unha banda de gaitas bretoa. Encántame a música celta.
    -Xa o dicía eu. Sabías que...
    Pero quen carallo está a tocar a bucina?
    A cola impaciéntase -di ela-. Perdoa por entreterte. Chao.
    Non, Clio, non te vaias! Xa verás, listo, sei que fuches ti quen pitou, o terceiro da cola, o do catro por catro máis-grande-non-o-había, pois agora voute facer esperar ata que che saia verdello nos pneumáticos.
    -...♫ El chiringuito ♫... A ver, cobras ou que?
    -É que non me funciona a súa tarxeta...”

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer