Esquema de tema

 • Tema 2

  EXAME EXTRAORDINARIO DE SETEMBRO

  espazo

  PARA TODAS AS MATERIAS: consta de dúas partes que o/a alumno/a deberá superar para acadar o aprobado.

  A) Entrega (correxido, completo e ordenado) do CADERNO persoal coas actividades realizadas durante o curso e as actividades voluntarias de reforzo.

  B) EXAME teórico-práctico de toda a materia.

  espazo

  OS/AS ALUMNOS/AS COA MATERIA SUSPENSA FORON DEBIDAMENTE INFORMADOS/AS.

  Lémbrase:

  EPVeA_1ºESO (alumnos do presente curso e alumnos coa materia pendente de cursos anteriores): Instrucións específicas e exercicios voluntarios de reforzo (obrigatorios para os alumnos coa materia pendente de cursos anteriores, de non ter presentado as actividades de recuperación ao longo do presente curso) nas ligazóns que se xuntan. (Os alumnos do presente curso poden consultar o curso específico da aula virtual.)

  EPVeA_3ºESO (alumnos do presente curso e alumnos coa materia pendente de cursos anteriores): Recoller a proposta de exercicios de recuperación na conserxería do centro.

  EPVeA_4ºESO: Consultar as instrucións detalladas no curso específico da aula virtual.

  DA I_1ºBACH (alumnos do presente curso e alumnos coa materia pendente de cursos anteriores): Instrucións específicas e exercicios de recuperación na ligazón que se xunta.

  DT I_1ºBACH (alumnos do presente curso e alumnos coa materia pendente de cursos anteriores): Recoller a proposta de exercicios na conserxería do centro.

  espazo

  O DÍA DO EXAME O/A ALUMNO/A DEBERÁ TRAER OBRIGATORIAMENTE O MATERIAL NECESARIO PARA A REALIZACIÓN DA PROBA:

  EPVeA: Xogo de escuadro e cartabón, regra graduada e compás. Lapis de grafito ou portaminas (2H, HB e 4B). Afialápises e lima de unllas (ou rasqueta afiaminas). Goma de borrar. Lápises de cores (mínimo cores primarias). Rotuladores de cores (de grosor medio).

  Debuxo Artístico: Xogo de escuadro e cartabón e regra graduada (30 cm). Lápises de grafito de durezas 2H, HB, 3B e 6B. Afialápises e lima de unllas (ou rasqueta afiaminas)Goma branda e goma moldeable. Difumino de aprox. 3 cm de diámetro. Bolígrafo negro. 

  Debuxo Técnico: Xogo de escuadro e cartabón, regra graduada e compás. Lapis de grafito ou portaminas (recomendable 2H e HB) e goma de borrar.

 • Tema 3

  PROBAS DE ACREDITACIÓN DE BACHARELATO

  DEBUXO TÉCNICO e DEBUXO ARTÍSTICO

  DATA: xo 12/09/2019

  AULA E HORA: aula de Debuxo - Artes Plásticas (3º andar); Debuxo Técnico: 10:00 - 11:30 hs; Debuxo Artístico: 10:00 - 11:30 hs.

  DURACIÓN: 1 h 30 min.

 • Tema 4

  MATERIAIS E RECURSOS

 • Tema 5

  mural da biblioteca

  E

  E

  MATERIAS_CURSO 2018/2019

  ESO: Educación Plástica Visual e Audiovisual (EPVeA_1ºESO, 3ºESO e 4ºESO)

  BACHARELATO: Debuxo Técnico I e II (DTI_1ºBACH, DTII_2ºBACH) Debuxo Artístico I e II (DAI_1ºBACH, DAII_2ºBACH)

  E

  E

  PROFESORADO_CURSO 2018/2019

  Ernesto González Torterolo (Xefe de Departamento)

  Docencia: EPVeA_3ºESO, EPVeA_4ºESO, DTI_1ºBACH, DTII_2ºBACH.

  Carmen Pernas Lorenzo

  Docencia: EPVeA_3ºESO, DAI_1ºBACH, DAII_2ºBACH.

  Jaime Rodríguez Abilleira

  Docencia: EPVeA_1ºESO, DTI_1ºBACH, DTII_2ºBACH.

  • Tema 8

   AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES

   LÉMBRASE QUE O DÍA DO EXAME O/A ALUMNO/A DEBERÁ TRAER OBRIGATORIAMENTE O MATERIAL NECESARIO PARA A REALIZACIÓN DA PROBA.

   EPVeA_1ºESO + EPVeA_3ºESO: Xogo de escuadro e cartabón, regra graduada e compás. Lapis de grafito ou portaminas (2H, HB e 4B). Afialápises e lima de unllas (ou rasqueta afiaminas). Goma de borrar. Lápises de cores (mínimo cores primarias). Rotuladores de cores (de grosor medio).

   Debuxo Técnico: Xogo de escuadro e cartabón, regra graduada e compás. Lapis de grafito ou portaminas (recomendable 2H e HB) e goma de borrar.

   Debuxo Artístico: Xogo de escuadro e cartabón e regra graduada (30 cm). Lápises de grafito de durezas 2H, HB, 3B e 6B. Afialápises e lima de unllas (ou rasqueta afiaminas)Goma branda e goma moldeable. Difumino de aprox. 3 cm de diámetro. Bolígrafo negro.

  • Tema 12