Skip available courses

Available courses

Este módulo aporta los contenidos básicos para que el animador sociocultural adquiera estrategias de trabajo con personas y grupos, aspecto fundamental en su desempeño profesional. Estos profesionales, por tanto, han de conocer las relaciones entre las personas, los condicionamientos internos y externos que rigen el funcionamiento de los grupos, la dinámica de dichos grupos, así como dominar las estrategias de comunicación y las técnicas para su desarrollo y creación, sabiendo las implicaciones que su quehacer profesional pueda conllevar en la práctica. Los contenidos del módulo vienen avalados por la necesidad del Técnico Superior en Animación Sociocultural en trabajar y dinamizar los diferentes grupos en los que va a llevar a cabo su intervención, así como conocer las estrategias comunicativas y de trabajo en equipo necesarias para su desempeño profesional.

O proxecto integrado que se inclúe neste ciclo formativo, permite comprender globalmente
os aspectos sobresaíntes da competencia profesional deste Ciclo Formativo e que foron
abordados ao longo do reto de módulos do ciclo.
Ademais integra ordenadamente distintos coñecementos sobre organización,
características, condicións, tipoloxía, técnicas e procesos que se desenrolan en diferentes
actividades do sector o que vai dirixido. A sua vez permite adquirir coñecementos,
habilidades e actitudes que favorecen o desenrolo das capacidades relacionadas ca
profesión e que poden ser demandadas por o entorno produtivo da cidade ou o entorno
de procedencia dos alumnos e que non puideron ser recollidas nos diferentes módulos
profesionais.

MODULO PROXECTO INTEGRADO
Módulo no que busca condensar as aprendizaxes adquiridas no resto de módulos de xeito transversal para deseñar un proxecto de inervención nun área concreta e nunha poboación determinada.

Materiais de apoio para a preparación da ABAU

Recursos para as prácticas de laboratorio impartidas por Sandra Vázquez Dorado

Contidos da materia de Cultura Científica de 1ºBacharelato do curso 2019-2020

Here you will find information and resources related with the subject

Aquí atoparedes recursos para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 4º de ESO

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

Libro de texto:  Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 2º Bachillerato. Diodora Calvo Aldea e outros. McGrawHILL EDUCATION.  2016

Curso de Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bacharelato ( adultos)

Libro texto: Bioloxía e Xeoloxía 1 Bacharelato SM Xerme 2015   E. Pedrinaci e outros

Xeoloxía de 2º de Bacharelato Adultos, curso 2019-20

Profesora: Adela Vázquez

Con este material que aquí se expón sobre Xeoloxía, pretendemos dar acoñecer o planeta Terra, a súa composición, estructura, materias e fenómenos que tiveron lugar ó longo da súa longa Historia.

O temario que aquí se vai desenvolver segue o Marco Lexislativo: Decreto 86/2015 e a Orde ECD/1941/2016

Curso de Bioloxía de 2º de Bacharelato, Adultos

Curso 2019-20

Profesora Adela Vázquez

Cultura Científica  1º Bacharelato  Adultos

Profesora: Adela Vázquez

Curso 2019-20

Unha introdución á bioloxía celular con elementos de evolución, microbioloxía e inmunoloxía para alumnos do segundo curso do Bacharelato

Materiais para a asignatura de Ciencias da Terra
Por medio deste curso poderedes enviar os diferentes traballos que vaiamos desenvolvendo ao longo do ano.
Septiembre Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras 3ºESO
Recuperaciones de Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras
Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras. Antonio
Economía da Empresa 2º E. Antonio
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

O Proxecto Áurea ten por obxectivo empregar a proporción áurea para o deseño de un espazo (o estudio do deseñador), un produto (neste caso un organizador de escritorio) e un logotipo.

Os tres deseños estarán relacionados e seguirán os mesmos principios de deseño.

 

Material para alumnos de 1º D,E y F

Apuntamentos, suxerencias e materiais para o curso de Hª da Filosofía

Contidos, actividades, etc, para a materia de física de 2º de bacharelato, curso 2018-19

Materiais de traballo   para a materia de Física e Química de 1º de Bacharelato.

Monografía, G4, trabajo de evaluación interna, etcétera


Información sobre la asignatura de Química para el alumnado del Bachillerato Internacional.
Clases de complemento para estudiantes de química.
Actividades de repaso para o alumnado coa materia de Física e Química de 3º de ESO pendente.

This course includes some activities to complete your knowledge about Chemistry.
Material y recursos para la Física del bachillerato internacional

Material e probas para alumnos do bacharelato internacional

Descarga del curso de óptica

Material e actividades para a asignatura de 2º de Bacharelato

Orientación laboral
En este curso encontrarás los enlaces a los blogs de la Literatura del Bachillerato Internacional
Vida y obra del Premio Nobel. Análisis de Crónica de una muerte anunciada

Materiais usados nas aulas de Lingua Galega e Literatura para 1BAC (grupos C, D, E e F).

Lingua Galega e Literatura. 2º Bacharelato         

      Profesora: Dolores Díaz Rifón

Composicións de diferentes tipos


Traballaremos diferentes aspectos da materia que estamos vendo na clase. Servirá para reforzar o visto.

Helpful exercises to complete and improve the textbook contents.

Enlaces a enquisas

Aula virtual de TIC de 1º de BAC de Lourdes Costa

Contidos da materia de Tecnoloxía Industrial II

Aula Virtual de Tecnoloxía Industrial I de 1º de bachillerato de Jorge Gómez

Aula virtual de TIC de 2º de BAC de Jorge Gómez

Aula virtual de TIC de 1º de BAC de Jorge Gómez

APUNTES Y EJERCICIOS INFORMÁTICA 1º BACHILLERATO-E
Materiais de aula elaborados polos profesores do IES Rosalía de Castro, Constantino Álvarez Muíña e Mercedes RodríguezBruzos, para avaliar o curso de MOODLE celebrado entre os meses de novembro e abril do curso 2013-14 no IES Rosalía de Castro.
Diez prácticas espectaculares de Física y Química.
Curso de iniciación á programación con Processing
Materiais para a plataforma moodle do dpto. de turismo
Materiais para a plataforma moodle do dpto. de turismo