Vídeos de prácticas de química

Preparación de disolucións

 

Calor de reacción. Entalpía. Lei de Hess

 

 Reaccións químicas

Equilibrios de solubilidade

Valoración dun ácido cunha base