try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

FP Basica

 

 Familia Profesional Electricidade e Electrónica
 Título Profesional básico en electricidade e electrónica
  Duración  2000 horas (dous cursos académicos)
  Réxime  Diúrno
  Acceso Varias opcións

 Perfil Profesional

Competencia Xeral A competencia xeral deste título consiste en realizar operacións auxiliares na montaxe e no mantemento de elementos e equipamentos
eléctricos e electrónicos, así como en instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións
para edificios e conxuntos de edificios.
 Postos de Traballo Operario/a de instalacións eléctricas de baixa tensión, axudante/a de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélites, axudante/a de instalador/ora reparador/ora de instalacións telefónicas.

  Plan de estudios

Curso

Módulos

Clases Semanais

Horas Anuais

 1º

 Ciencias aplicadas I

6

175

 Comunicación e sociedade I

7

206

Instalacións eléctricas e domóticas.

10

296

Equipamentos eléctricos e electrónicos

8

233

 2º

Ciencias aplicadas II

7

162

Comunicación e sociedade II

6

135

Instalacións de telecomunicacións

9

205

Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos

9

206

Formación en Centros de Traballo

 

320

 Titulación Profesional básico en electricidade e electrónica
 Acceso   Estudios O remate do ciclo pode ter acceso a estudios medios como os ciclos medios.