Skip to Content

Eventos

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Martes Maio 26, 2020 »
Mar

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

 

PARA EVITAR MANEXO DE PAPEIS E CONTACTO PERSOAL USEN PREFERIBLEMENTE OS MEDIOS INFORMÁTICOS QUE ABAIXO SE INDICAN. 

Para cubrir por medios informáticos ir aquí. É necesario ter a chave 365, ou certificado dixital

poden acceder desde>>>>

 

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 ou

directamente en https://sede.xunta.gal/portada co código ED330B  

enlace>>>> https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

 

NOTA INFORMATIVA

 

A causa do estado de desescalada, manterán en todo momento a distancia de seguridade de 2 metros e accederán con mascariña ao IES.

 

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNADO MATRICULADO NA ESO NO CURSO ESCOLAR 2019/2020

 

Orde do 12 de maio de 2020 (DOG)

Instrucións

 

 • Alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.
 • Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. A solicitude será única para todos os fillos. Debe presentala no centro no que está matriculado no 2019-2020.
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal
 • Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes. Recoller o impreso en conserxería. OU PODEN DESCARGALO AQUÍ, CUMPLIMENTALO NO ORDENADOR CO PROGRAMA ADOBE READER E ENTREGAR NO IES, XUNTO COA DOCUMENTACIÓN.
 • A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.
 • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o 20/05/2020 e rematará o día 19 de xuño de 2020 (este incluído).
 • Documentación a achegar ás solicitudes: As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude: anexo I e II) a seguinte documentación:
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2018, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios.  
 • De ser o caso, faría falta:
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.
 • Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 

 

 

 

Obrigas das persoas beneficiarias:

 

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2019/20 (....) A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2020/21 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

Start: 26/05/2020 00:05

1º.- Tes que elixir entre Matemáticas aplicadas ou Matemáticas académicas. Os contidos que se imparten son os mesmos pero nas aplicadas vanse a estudar dunha forma máis básica e práctica. Nesa elección, debes ter en conta, se tes dificultades na área de Matemáticas e o que vas facer ao rematar 4º de ESO:

- Se pensas facer un ciclo formativo de formación profesional (fp) de grao medio (CM)  e tes dificultades nas matemáticas, entón  colle as Matemáticas aplicadas.

- Se pensas facer un ciclo formativo de formación profesional (fp) de grao medio (CM) e NON tes dificultades nas matemáticas, entón podes coller as Matemáticas académicas. Desta maneira,  se cambias de idea e  fas  o Bacharelato,  non terás problemas de base na materia de Matemáticas.

-  Se pensas facer o Bacharelato entón colle as  Matemáticas académicas. 

- Se non sabes  se vas cursar un CM ou o Bacharelato, entón colle as Matemáticas aplicadas.

- Se continúas tendo dúbidas pídelle axuda ao teu profesor de Matemáticas ou  contacta con Orientación (Elena) ou Xefatura de Estudos (Pepe).

 

2º.- Na primeira lingua estranxeira que ter que marcar é inglés porque é o idioma que cursaches como primeira lingua ata agora.

 

3º- Tes que decidir entre valores éticos ou relixión.

En valores éticos vas estudar o respecto á Declaración Universal dos Dereitos Humanos na vida social e política, na Constitución Española e no Estatuto de Autonomía. Os bloques temáticos a traballar son: a comprensión, respecto e igualdade nas relacións interpersoais, a dignidade da persoa, a xustiza e a política, a reflexión ética, etc.

 

4º.- A segunda lingua estranxeira é o francés. Tes que decidir entre Francés ou Cultura clásica, que se oferta en 3º e en 4º como optativa. Se cursas en 3º  Cultura clásica entón en 4º xa non a podes volver a cursar. Podes comprobalo no sobre de matrícula de 4º de ESO. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/MATR%C3%8DCULA%204%C2%BA%20ESO%202020.pdf

Se estiveches exento de francés en 1º e/ou en 2º de ESO, tes que coller obrigatoriamente Cultura clásica.

En cultura clásica vas estudar as raíces culturais de Grecia e Roma e a súa influencia na nosa cultura occidental nos ámbitos literario, artístico, mitolóxico, científico, sociopolítico, filosófico e lingüístico. Ademais coñecerás como o noso patrimonio cultural está relacionado coas civilizacións gregas e latina.

 

5º.- Bioloxía e xeoloxía bilingüe ou Bioloxía e xeoloxía. A diferenza entre estas materias esta en que na bilingüe os contidos impártense en inglés apoiándose do galego ou castelán. Para cursar a bilingüe non debes ter dificultades no inglés e polo menos deberas ter na nota final un 6. Os contidos son os mesmos nas dúas materias.

Se queres ter máis información contacta con Elena (elena@ieson.gal) ou con Pepe (pepe.lijo@ieson.gal).

O impreso de prematrícula despois de cubrila telemáticamente, tes que reenviala ao Instituto, segundo indica  en cada paso. Se non eres capaz, garda o impreso e o envías nun arquivo adxunto ao enderezo: ieson@ ieson.gal.

 

Moitas grazas pola túa atención.

 

Start: 26/05/2020 00:07

-  Para decidir a modalidade de Bacharelato deberas ter en conta que titulacións universitarios ou ciclos formativos de Grao superior, che gustaría facer e nas túas capacidades para cursarlas con éxito.

- Se a túa OPCIÓN é a UNIVERSIDADE, pensa en 5 titulacións diferentes que che gustaría facer porque podes solicitar 5 opcións . Mira no seguinte enlace a rama na que se encadra se encadra e fíxate nas materias de 2º de Bacharelato que contan para entrar nas titulacións que queres. 

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf

-  Contrasta que a modalidade de bacharelato que escolles é a adecuada para eses estudos universitarios para facer ben a elección. Por exemplo: hai unha tendencia a crer que grao de psicoloxía pertence a rama de Ciencia Sociais e resulta que está dentro da ramas de Ciencias da Saúde. 

- Ten en conta que se queres facer estudos universitarios para entrar no grao, na nota de acceso computa a nota media do Bacharelato (60%) +  nota da parte xeral da ABAU (40%). Con esa suma sae unha nota sobre 10 puntos. A esa nota súmase as cualificacións dos exames das materias que se teñen en conta na titulación que solicitas multiplicada por 0,1 ou 0,2, segundo se específica nos parámetros de ponderación. Desta maneira podes chegar a ter ata 14 puntos no acceso á Universidade.

-   Para facerte unha idea do teu plan de estudos en Bacharelato, podes consultar tamén o plan estudos 2º Bac: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/MATR%C3%8DCULA%202%C2%BA%20BAC-2020.docx_.pdf

- Se queres coñecer o programa das materias podes consultalo no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/bacharelato/materias

 

- Se a túa OPCIÓN é  cursar un CICLO FORMATIVO DE FP  DE GRAO SUPERIOR, pensa que si accedes desde o título de Bacharel, os criterios que se seguen para a adxudicación de prazas son os seguintes: 

1º.- Alumnado que teñan a MODALIDADE  de BACHARELATO preferente e materias vinculadas para o acceso a CICLOS SUPERIORES. Tes a información neste enlace:  

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214

2º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, pero sen algunha das materias vinculadas. 

3º. Alumnado con título de bacharelato sen modalidade preferente.

 

Máis información sobre FP (Grao Medio e Superior): 

- FOLLETOS INFORMATIVOS FP: http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp

- Para a INSCRICIÓN NOS CICLOS DE FP tendes que entrar  en Solicitude web de ciclos formativos: www.edu.xunta.es/ciclosadmision. Podedes solicitar ata 5 ciclos formativos e/ou centros diferentes. Seguide as seguintes orientacións:

- VIDEO DE AXUDA para realizar a solicitude web de ciclos formativos de FP: https://www.youtube.com/watch?v=SuG1kaxaiYI

- INSTRUCIÓNS SOLICITUDE WEB para admisión a ciclos:

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8205

Os alumnos inscritos na proba de acceso podedes facer a vosa solicitude poñendo de enderezo electrónico, a vosa conta que remata en “edu.xunta.es”.

- Tes información sobre FP DUAL en:

http://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia

 

Se queredes máis información poñeron en contacto con Elena: elena@ieson.gal

Distribuir contido


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

by Dr. Radut