Skip to Content

Normativa educativa nos tempos da COVID-19

Ofrecemos unha recompilación da normativa publicada pola administración educativa nestes últimos meses. Incluímos tamén algúns textos aclaratorios que se deron a coñecer no espazo web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 • Resolución  do  28/04/2020, pola que se modifica a Resolución do 26/02/2020 pola que se ditan instrucións para a realización da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. [aquí]
 • Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021. [aquí]
 • Resolución do 23/04/2020, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial. [aquí]
 • Documento de preguntas e respostas en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de FP (publicado no Portal da Dirección o 08/05/2020). [aquí]
 • Medidas sanitarias para a reapertura de centros - Fase 2 (Ministerio de Sanidad | Ministerio de Educación y Formación Profesional). [aquí]
 • Resolución do 22-05- 2020, pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020. [aquí]
 • Instrucións do 27/04/2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. [aquí]
 • Documento de preguntas e respostas en relación coas Instrucións do 27/04/2020 (publicado no Portal da Dirección o 30/04/2020). [aquí]
 • Instrucións do 28/05/2020, que amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27/04/2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. [aquí]
 • |NOVO|  Resolución do 11/05/2020 pola que se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato (ABAU 20/21). [aquí]
 • |NOVO|  Circular 2/2020, pola que se establece o procedemento de reclamación ás cualificacións de 2º BAC. [aquí]


story | by Dr. Radut