Atención educativa

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA A ATENCIÓN EDUCATIVA

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA A ATENCIÓN EDUCATIVA
 
Aprobadas na CCP do 13/12/11
Seguindo as directrices do Real Decreto 133/2007, do 5 de xullo (DOG 13 de xullo de 2007), polo que se regulan as ensinanzas daeducación secundaria obrigatoria, que na súa disposición adicionalsegunda, punto cuarto, indica:
Os centros docentes disporán as medidas organizativas necesarias para proporcionar adebida atención educativa no caso de que non se optara por cursar ensinos de relixión,garantindo, en todo caso, que a elección dunha ou outra opción non supoñadiscriminación algunha. A devandita atención, en ningún caso comportará a aprendizaxe de contidos curriculares asociados ao coñecemento do feito relixioso nin a calquera materia da etapa.
 
Distribuir contido