Skip to Content

Pagina nueva 1

Lexislación

Lexislación

DOG 14-12-2010: Instruccións da avaliación de diagnóstico

DOG 16-11-2010: Pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente.

DOG 15-11-2010: Pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

DOG 15-10-2010: Desenvolvemento da avaliación diagnóstica.

DOG 06-07-2010: Publicada unha Orde que establece os criterios para a elección de horarios modificando o Regulamento Orgánico de Centros e as instruccións que o desenvolven.

DOG 16-11-2009: Pola que se convoca o concurso de traslados para o profesorado

BOE 12-09-2009: Pola que se regula a promoción dun curso incompleto do sistema educativo LOGSE ao sistema educativo LOE

DOG 18-08-2009: Instruccións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2009-2010

DOG 03-08-2009: Orde do 28 de xullo de 2009 pola que se establecen medidas sobre a avaliación e promoción en primeiro de bacharelato.

DOG 12-05-2009: Axudas económicas para alumnos que realizan a FCT.

DOG 23-02-2009: Actividades formativas de idiomas no estranxeiro destinadas á profesorado.

DOG 16-01-2009: Probas de acceso a ciclos para o ano 2009.

DOG 08-01-2009: Axudas para realizar actividades de inmersión lingüística no verán de 2009.

DOG 16-12-2008: Probas libres de acceso a ciclos.

BOE 28-11-2008:Real Decreto-Especialidades.

BOE 24-11-2008: Real Decreto de Probas de Acceso á Universidade.

DOG 26-9-2008: Convocadas axudas para os estudantes que inician estudos de grao medio

DOG 22-8-2008: Resolución do 29 de xullo de 2008 que regula o desenvolvemento dos ciclos formativos no curso 2008-2009.

DOG 27-6-2008: Orde do 3 de xuño de 2008 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas.

DOG 27-6-2008: Orde do 25 de xuño pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regua a súa oferta.

DOG 27-6-2008: Orde do 24 de xuño pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato en Galicia.

DOG 23-6-2008: Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato en Galicia.

DOG 07-03-2008:Orde do 7 de abril de 2008 pola que se convocan axudas para o alumnado de centros docentes sostidos con fondos públicos, e para o alumnado e profesorado de centros concertados da Comunidade Autónoma de Galicia que participen en estadías e intercambios con centros educativos doutros países para favorecer a aprendizaxe activa de linguas.

DOG 18-2-2008:Orde do 18 de febreiro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso á universidade

DOG 21-12-2007: Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG 15-11-2007: Orde do 10 de novembro de 2007 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas

DOG 9-11-2007: Orde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño.

BOE 6-11-2007: Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

DOG 23-10-2007: Orde do 17 de outubro de 2007 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo correspondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional.

DOG 06-09-2007: Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG 27-08-2007: Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia.

DOG 21-08-2007: Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obligatoria.

DOG 09-08-2007: Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial.

DOG 09-08-2007: Resolución do 31 de xullo de 2007, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2007-2008.

DOG 04-08-2006: Resolución do 27 de xullo de 2006, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional específica no curso 2006-2007. Esta resolución mantén vixentes algúns artigos para o curso 2007-2008.

DOG 24-07-2007: Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes

DOG 13-07-2007: Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obligatoria .

DOG 29-06-2007: Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo

DOG 18-06-2007: Resolución do 12 de xuño de 2007 pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2007-2008

DOG 15-06-2007: Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas

DOG 14-06-2007: Orde do 28 de maio de 2007 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia

CIRCULAR 12-06-2007: Informacións para o desenvolvemento da LOE.

BOE 09-06-2007: Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

DOG 07-05-2007: Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional, en réxime ordinario e para as persoas adultas, e as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior

DOG 16-04-2007: Orde do 9 de abril de 2007 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2007/2008, nos centros docentes sostidos con fondos públicos

DOG 19-03-2007: Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

DOG 16-03-2007: Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

DOG 08-03-2007: Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.
DOG 09-03-2007: Corrección de erros.- Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

BOE 05-01-2007: Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria

BOE 03-01-2007: Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo

BOE 03-01-2007: Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional

BOE 04-05-2006: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Distribuir contido


by Dr. Radut