Adaptacións das programacións e seguimento da actividade académica


ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. CURSO 2019/2020
A través do seguinte enlace pódese acceder de forma pública ás addendas realizadas ás programacións didácticas no presente curso. Ao pedir a identificación deberase facer clic na icona Entrar como invitado.
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

SEGUIMENTO DA ACTIVIDADE ACADÉMICA PARA O ALUMNADO DE ESO, BAC E FP
A través dos enlaces aos departamentos didácticos o alumnado de ESO, BAC e FP poderá continuar o desenvolvemento académico das materias.