Actualización das instrucións para o terceiro trimestre (04/05/2020)

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ven de publicar unhas orientacións provisionais. En base ás mesmas, tentaremos organizar o traballo e informar á comunidade educativa.

A Consellería de Educación e a CIUG acordan que a convocatoria da ABAU en Galicia será o 7, 8 e 9 de xullo

Resolución pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial (23/04/20)

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se ditan instrucións para a realización das ABAU

 

 

1. TRABALLO DO TERCEIRO TRIMESTRE - ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

Desde o centro queremos animar a todo o alumnado a traballar segundo as instrucións que recibirán do profesorado, tanto para recuperar ou reforzar contidos de avaliacións anteriores, como para adquirir uns coñecementos necesarios para o curso seguinte. É importante que o alumnado, na medida das súas posibilidades, traballe seguindo estas orientacións para o seu beneficio presente e futuro.

O profesorado actualizou as instrucións correspondentes e subíu as adaptacións das programacións no apartado “Departamentos” desta páxina web con acceso a través do botón "Departamentos"

 

2. INFORMACIÓN SEMANAL DE TAREFAS

De cara a unha mellor información e coordinación de actividades, temos creado unha páxina por curso onde poderán consultar, semanalmente as actividades a desenvolver polo alumnado, no seguinte enlace

O IES MONTE DA VILA – TAREFAS SEMANAIS

 

 

3. AXUDA AO ALUMNADO: COORDINACIÓN E CONTACTO CON TITORES E PROFESORADO

Para desenvolver adecuadamente estas tarefas pretendemos establecer un calendario de contacto dos titores e profesorado co alumnado. Este contacto será, na medida do posible, a través de sesións semanais virtuais de titoría de grupo e de materia. Poden consultar o calendario de cada curso no enlace anterior.

Estas sesións engaden unha canle de comunicación directa ás xa existentes para que o alumnado comunique as dificultades para desenvolver as tarefas propostas ou seguir as indicacións do profesorado, resolución de dúbidas, etc. A comunicación entre persoas titoras e familias realizarase a través de abalarMóbil. A problemática pode vir de diferentes situacións que comentamos a continuación.

 

3.1. PROBLEMAS NO ACCESO Á AULA VIRTUAL

No caso de que algún alumno/a non teña acceso á aula virtual ou perdera a contrasinal, deberá enviar un correo electrónico ao administrador da mesma (rsmozos@edu.xunta.es) indicando o seu nome, curso e dirección de correo electrónico ao que desexa vincular a conta da aula virtual.

 

3.2. DIFICULTADES CO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ACTIVIDADES ONLINE

Dende as titorías do instituto estamos a consultar a todo o alumnado as súas necesidades para tentar darlles solución. No caso de ter calquera problema neste sentido, ademais de informar á persoa titora, pode enviar unha mensaxe ao correo do instituto.

 

3.3. LIBROS OU MATERIAL NO INSTITUTO

A partir do luns 13 de abril comezamos a entregar de novo material ao alumnado que o deixara no centro. En caso de necesitar recoller calquera material no centro, deberá enviarse un correo a ies.monte.vila@edu.xunta.es indicando o nome do alumno/a, curso e grupo, relación de material que solicita, ubicación detallada do mesmo (no caso de estar na súa mesa, ubicación da mesma na aula), e un teléfono de contacto. Unha vez localizado o material, indicarase a forma de recollelo seguindo as normas de seguridade indicadas polo servizo de emerxencias do Grove.

 

4. ABALARMÓBIL

Pregamos a todas as familias que, no caso de non ter instalado o abalarmobil, o instalen canto antes para poder recibir a información que enviamos a toda a comunidade educativa e para ofrecer información personalizada ás familias.

 

5. ADMISIÓN E MATRÍCULA

   Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

     Toda a información para a presentación de solicitudes está dispoñible nesta ligazón:       Máis información sobre o proceso de admisión

   As persoas que desexen entregar a solicitude no centro deberán acudir entre o luns 11 e o venres 18 de maio en horario de 9 a 14 horas. Deben facelo mantendo unha distancia de seguridade mínima de 2 m entre elas en todo momento e seguir ás indicacións que reciban ao chegar ao centro.

Prazos

 Presentación de solicitudes:

entre o luns 11 e o venres 18 de maio de  2020

 Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo:

ata o día 26 de maio de 2020.

Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido:

antes do 9 de xuño de 2020.

Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais

no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido:

ata o 26 de xuño de 2020.

Formalización da matrícula en educación secundaria obrigatoria e bacharelato:

Prazo ordinario:

do 1 ao 10 xullo.

Prazo extraordinario:

do 1 ao 10 de setembro.

 

 

 

 

 

6. MÁIS INFORMACIÓN

No momento en que recibamos máis instrucións desde a Consellería, farémoslla chegar.

 

En caso de calquera dúbida, poden enviar unha mensaxe ao correo do centro: ies.monte.vila@edu.xunta.es