Actualización das instrucións para o período de suspensión das actividades lectivas no centro (31/3/2020)

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ven de publicar diferentes medidas e informacións dende a comunicación do estado de alarma

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días contados dende o día 16 de marzo de 2020

Consenso xeneralizado entre Ministerio e CCAA en manter o calendario escolar e aprazar a ABAU

A Consellería de Educación e a CIUG acordan que a convocatoria da ABAU en Galicia será o 7, 8 e 9 de xullo

 

TAREFAS E INSTRUCIÓNS PARA O ALUMNADO 

O profesorado incorporou nos últimos días, as instruccións correspondentes no apartado "Departamentos" desta páxina web, con acceso a través do botón "Departamentos", para que o alumnado poida realizar diferentes tarefas relacionadas cos contidos curriculares no seu domicilio. Nestas instruccións, cada profesor indica a/as plataformas de formación online que debe utilizar o alumnado.

 

PROBLEMAS CO ACCESO Á AULA VIRTUAL

No caso de que algún alumno/a non teña acceso á aula virtual ou perdera a contrasinal, deberá enviar un correo electrónico ao administrador da mesma (rsmozos@edu.xunta.es) indicando o seu nome, curso e dirección de correo electrónico ao que desexa vincular a conta da aula virtual.

 

DIFICULTADES CO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ACTIVIDADES ONLINE

O Concello do Grove facilitaralle equipamento informático para continuar a súa formación a distancia ao alumnado que o precise.

Instrucións para a súa solicitude

Dende as titorías do instituto estamos a consultar a todo o alumnado as súas necesidades para tentar darlles solución.

 

LIBROS OU MATERIAL NO INSTITUTO

Atendendo ao RD Lei 10/2020, o centro permanecerá pechado ata novo aviso. Por este motivo, non é posible recoller fisicamente material no instituto. En caso de necesitar materiais, deberá enviarse un correo a ies.monte.vila@edu.xunta.es explicando a situación e indicando nome do alumno/a, grupo e materia, para poder trasladarlle a petición ao docente correspondente e poida así proporcionar os contidos necesarios ou unha alternativa aos mesmos en formato dixital.

 

IMPORTANTE ABALARMÓBIL

Pregamos a todas as familias que, no caso de non ter instalado o abalarmobil, o instalen canto antes para poder recibir a información que enviamos a toda a comunidade educativa e para ofrecer información personalizada ás familias.

 

ADMISIÓN E MATRÍCULA

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes”

O proceso de prematricula queda aprazado ata novo aviso. O procedemento para a mesma será comunicado ao longo do mes de abril.

 

CUALIFICACIÓNS DA 2ª AVALIACIÓN

 

As cualificacións da 2ª avaliación enviaranse pola aplicación Abalarmóbil na mañá do venres 3 de abril. Por esa razón, de non ter esta aplicación instalada no teléfono móbil, polo menos un dos responsables do alumnado deberá:

 

Opción 1 (a máis recomendable): instalar a aplicación Abalarmobil  antes do venres día 3.

 

Opción 2: Enviar antes do venres día 3 un correo electrónico ao centro (ies.monte.vila@edu.xunta.es) indicando, no asunto:

 

Asunto: Cualificacións 2º av de …………………… (nome e apelidos do/da alumno/a).

 

E poñendo no texto principal:

 

Eu, (nome e apelidos do/da responsable) .......................solicito o envío a esta dirección de correo electrónico as cualificacións na 2ª avaliación do meu/miña fillo/a.

Para comprobar a identidade, deberá enviar igualmente os seguintes datos:

DNI e teléfono fixo e móbil do representante.

DNI do alumno/a.

 

INSTRUCIÓNS DA CONSELLERÍA SOBRE A AVALIACIÓN DO 2º TRIMESTRE (2ª Avaliación)

A avaliación do segundo trimestre realizarase seguindo as instrucións da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do pasado 27 de marzo, nas que se concreta o seguinte:

 1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre. Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, disporá as medidas precisas para a súa formalización, na medida do posible, antes do 3 de abril.

2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data.

3. No caso das ensinanzas de formación profesional de grao medio e grao superior na avaliación parcial de módulos do segundo curso no réxime ordinario o equipo docente tomará as decisións de acceso do alumnado á FCT e, nos ciclos de grado superior o módulo de proxecto.

 

 

3ª AVALIACIÓN

Non temos instrucións sobre a concrecion de medidas a adoptar en relación á terceira avaliación, en canto as teñamos, publicarémolas para o seu coñecemento.

 

 

En caso de calquera dúbida, poden enviar unha mensaxe ao correo do centro: ies.monte.vila@edu.xunta.es