Todos os alumnos

Todos os alumnos do centro

Resultados das Eleccións ao Consello Escolar

Tralas últimas eleccións ao Consello Escolar do IES de Monterroso resultaron elixidos nove novos membros: Tres estudantes, dúas persoas do sector de familias, unha persoa do personal non docente e tres docentes.

Sector alumnado

 • Antón Gontá Álvarez
 • Natalia Fernández Guerreiro
 • Lydia Díaz Sánchez

Sector familias

 • Nuria López Maté
 • Sonia Rodríguez Gómez

Sector personal non docente

 • Mª Soledad García Pacior

Sector docente

 • Mª Luisa Carro Cabaleiro
 • Mª Dolores Mariño Otero
 • Miguel Rico Gómez

Últimas eleccións: Novembro 2021

Eleccións ao Consello Escolar

26 de novembro: VOTACIÓNS

FAMILIAS E TITORES DO ALUMNADO: entre as 14:00/14:45 e 16:30/20:00

 

ALUMNADO: ao longo do día, en horario lectivo:

 

1ª hora ………………………… 3º ESO + PMAR 3

 

2ª hora ………………………… 2º ESO/PMAR 2+ 4º ESO

 

3ª hora ………………………… 1º BAC

 

4ª hora .....................................1º ESO B

 

5ª hora ………………………… FPB I e II + Ciclos

 

6ª hora ………………………….1º ESO A + 2º BAC

 

PROFESORADO: recreo (10:50/11:20)


PAS: 14:30

 

 • 27/28 de novembro: reclamacións ás resolución das mesas.
 • 29 de novembro: Proclamación de candidatos.
 • 1 de decembro: Constitución do novo Consello Escolar.

 

Candidaturas provisionais ao Consello Escolar

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR DO IES DE MONTERROSO
ANO ACADÉMICO 2021/22

LISTADO PROVISIONAL DE CANDIDATURAS AO CONSELLO ESCOLAR

Prazo reclamación ata o mércores ás 14 horas

CANDIDATURAS AO CONSELLO ESCOLAR PARA A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DO ALUMNADO:

 • LYDIA DÍAZ SÁNCHEZ
 • NATALIA FERNÁNDEZ GUERREIRO
 • ANTÓN GONTÁ ÁLVAREZ

CANDIDATURAS AO CONSELLO ESCOLAR PARA A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE NAIS E PAIS DO ALUMNADO

 • ANA ISABEL GARCÍA QUINTÁ
 • NURIA LÓPEZ MATÉ
 • ANA MARÍA RIVAS MARTÍNEZ
 • SONIA RODRÍGUEZ GÓMEZ
 • BEATRIZ VARELA FENTE

CANDIDATURAS AO CONSELLO ESCOLAR PARA A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DO PROFESORADO

 • M. LUISA CARRO CABALEIRO
 • M. DOLORES MARIÑO OTERO
 • MIGUEL RICO GÓMEZ

CANDIDATURAS AO CONSELLO ESCOLAR PARA A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 • M. SOLEDAD GARCÍA PACIOR
 • ÁLVARO LÓPEZ LÓPEZ

Eleccións para renovación do Consello Escolar 2021

 

 

28 de outubro: ás 10:30 sorteo dos membros da XuntaElectoral.

29 de outubro:constitución da Xunta Electoral, encargada de xestionar o proceso.

5 de novembro: publicación do calendario electoral.

 

Entre o 5 e 12 de novembro:

 • Período de reclamación ós censos.
 • Envío de circular ós distintos sectores da convocatoria de eleccións.
 • Convocatoria da Xunta de Delegados/as.
 • Solicitude ó Concello e á ANPA para que designen o seu representante no C.E.
 • Presentación de candidaturas (na secretaría do Centro) dos distintos sectores, en horario lectivo.

 

 

15 de novembro: Publicación provisional das candidaturas admitidas.

16 e 17 de novembro: reclamación das candidaturas provisionais.

 

18 de novembro: Sorteo público das mesas electorais das familias e alumnado, ás 12:30 e publicación das candidaturas definitivas.

 

 

18 ao 25 de novembro:

 

 • Campaña electoral.

 • Presentación de solicitudes a interventores das mesas electorais.

 

 

26 de novembro: VOTACIÓNS

 

FAMILIAS E TITORES DO ALUMNADO: entre as 14:00/14:45 e 16:30/20:00

 

ALUMNADO: ao longo do día, en horario lectivo:

 

 • 1ª hora ………………………… 3º ESO + PMAR 3

 • 2ª hora ………………………… 2º ESO/PMAR 2+ 4º ESO

 • 3ª hora ………………………… 1º BAC

 • 4ª hora .....................................1º ESO B

 • 5ª hora ………………………… FPB I e II + Ciclos

 • 6ª hora ………………………….1º ESO A + 2º BAC

 

 

PROFESORADO: recreo (10:50/11:20)

 

PAS: 14:30

 

 

27/28 de novembro: reclamacións ás resolución das mesas.

 

 

29 de novembro: Proclamación de candidatos.

 

1 de decembro: Constitución do novo Consello Escolar.

 

 

 

Solicitudes de admisión para o curso 2021/22

O alumnado que desexe acceder ás ensinanzas de ESO ou Bacharelato no IES de Monterroso e que non teña praza reservada(1), debe presentar solicitude de admisión. O procedemento desenvolverase segundo o seguinte calendario de admisión.
(1)Os colexios de Monterroso e de Antas están adscritos a este centro polo tanto o seu alumnado ten dereito á reserva de praza, non precisan solicitar admisión.

Prazo de solicitude: do 1 ao 22 de marzo, ambos incluídos.

Formas de presentar a solicitude:
a) De forma electrónica a través da aplicación admisionalumnado, identificándose con Chave365 ou con certificado electrónico
b) Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada na secretaría do IES e Monterroso, utilizando os anexos ao remate da noticia.
Xunto a estes formularios débese presentar:
- DNI do alumno/a e dos membros da unidade familiar (cando non se autorice a súa consulta)
- Libro de familia
- Certificado de matrícula
- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.
A solicitude de admisión presentada nun centro educativo poderá anularse mediante a presentación dunha nova, indicando expresamente por escrito que quedan sen efecto a/s presentada/s con anterioridade.

Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremación:
Só no caso de que houbera maior número de solicitudes que de prazas ofertadas, os solicitantes deberán presentar a documentación de forma presencial na secretaría do centro. No centro hai prazas libres en todos os niveis.

Prazo: do 25 de marzo ao 9 de abril, ambos incluídos.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:

Prazo: publicarase no taboleiro de anuncios do centro antes do 25 de abril.
Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas:

Prazo: publicarase no taboleiro de anuncios do centro antes do 15 de maio.

Solicitudes presentadas fóra de prazo
As instancias presentadas entre o 23 de marzo e o 18 de maio, ambos incluídos, serán consideradas fóra de prazo (Artigos 15, 34 e D.A. primeira da Orde do 12 de marzo de 2013) e perderán o seu dereito de prioridade.
Estas solicitudes enviaranse á xefatura territorial, que adoptará as medidas necesarias para asegurar a escolarización do alumnado afectado nun centro sostido con fondos públicos que dispoña de prazas vacantes.

IMPORTANTE:
1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva poderá implicar a perda do dereito de prioridade que puidese corresponder.

ANEXOS:

- AnexoII_Solicitud de admisión

AnexoII_Solicitud de admisión_comprobación_de_datos

INSTRUCIÓNS INICIO CURSO 2020/21

·   LIBROS DE TEXTO

Os lotes de libros serán entregados o día da presentación seguindo o procedemento explicado nas táboas seguintes.

 

·    VALES DE MATERIAL

Alumnado matriculado en xuño: Xa se poden recoller nas oficinas do centro.

Alumnado matriculado en setembro: Poderanse recoller a partir do luns 14 de setembro.

 

·    TRANSPORTE ESCOLAR

Para aclarar calquera dúbida relacionada co  transporte, preguntar en vicedirección (Olga).

 

INSTRUCIÓNS PROBAS SETEMBRO

Co fin de garantir a seguridade e a saúde na realización dos exames, é necesario que tódolos membros da Comunidade Educativa teñan en conta AS SEGUINTES INSTRUCIÓNS:

1.  Deberase entrar ao centro no horario estipulado pola primeira porta (a porta da pedra) LIMPANDO AS MANS AO ENTRAR E SEGUINDO AS INDICACIÓNS DE ENTRADA E SAÍDA. TODOS DEBERÁN TOMARSE A TEMPERATURA ANTES DE VIR.

2.   O uso da máscara é obrigatorio en todo o Centro.

3.  Procurarase manter a distancia de seguridade de 1.5 metros en todo momento.

4.   O alumnado deberá levar o seu propio material de uso persoal para a realización das probas/exame, incluída botella de auga axeitadamente identificada. Recoméndase un pequeno kit hixiénico persoal.

5.   O alumnado permanecerá o tempo imprescindible para a realización do exame e deberá abandonar o centro en canto remate, evitando aglomeracións no interior ou exterior do edificio.

6.   As aulas habilitadas para os exames contan co espazo suficiente para manter a distancia de seguridade entre o alumnado.

7.   Unha vez finalizado o exame, o alumnado deberá poñer a cadeira sobre a mesa ou ben, xirala  para que o servizo de limpeza e desinfección identifique os postos usados. Acto seguido deberá abandonar o Centro.

8.  Nas aulas teredes á vosa disposición xel hidroalcohólico para ser usado na entrada e na saída.

9.  Utilizarase ventilación natural polo que é aconsellable dispoñer dunha prenda de manga larga.

RECORDATORIO: a comunicación das cualificacións está especificada no anexo “Calendario de Setembro”, tamén estarán na aplicación Abalar móbil no seguinte horario:

− 2º BAC: día 3, xoves, ás 12.00 h

− ESO e 1º Bacharelato: venres, día 4, ás 9 horas

IMPORTANTE: o alumnado que se matricule de Bacharelato, 4º de ESO e FPB deberá facelo urxentemente de forma presencial na secretaría del Centro, os días 7 e 8 de setembro.

Distribuir contido