Información Covid-19

Recomendacións para a xestión da Covid-19 durante o curso 2022-2023

 

 

 

1.- Ventilación de espazos.

 

Ventilación cruzada frecuente.

Recomendación: 15 minutos ao inicio, 15 minutos ao remate, recreos e durante as clases, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan.

 

 

2.- Hixiene de mans e hixiene respiratoria

 

Promoverase o lavado de mans regular

Deberesa cubrir a boca e o nariz coa cara interior do cóbado ou cun pano ao tusir ou esbirrar.

 

 

3.- Uso de máscara

 

Uso obrigatorio no transporte escolar.

Recoméndarase o seu uso:

* A persoas que presenten síntomas compatibles coa Covid-19

*A persoas vulnerables, especialmente en situación de alta incidencia.

* A persoas con sintomatoloxía respiratoria ou con sospeita de Covid-19

 

 

4.- Actuación ante síntomas compatibles e casos positivos de Covid-19

 

- Utilizar máscara e manter unha hixiene de mans e respiratoria axeitada.

- Evitará a interacción con persoas vulnerables.

 

Se a sintomatoloxía lle impide aistir con normalidade ao centro, non acudirá, como no caso de calquera outra enfermidade común.