Lingua galega

2ª avaliación 2º bacharelato 2019-20

 

Literatura galega 2ª avaliación 2019-20

5. A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais. (tema 11, páx. 190)

Introdución: contexto histórico-social, dificultades para a produción cultural, represión interior, exilio... Recuperación nos anos 50: GALAXIA; editoriais, revistas, La Noche...

Grupos ou tendencias poéticas:

Xeración do 36: diversas temáticas conviven nas obras dos  autores. Destacan: Aquilino Iglesia Alvariño (clasicismo, sonetos, neotrobadorismo...) Álvaro Cunqueiro (vangarda antes da guerra, neotrobadorismo, culturalismo, nova estética...) Celso Emilio Ferreiro (poesía social, intimismo, saudade...)

Promoción de enlace: temáticas xa existentes. Autores: Antón Tovar, Luz Pozo, Manuel Cuña.

A Xeración das Festas Minervais: escola da tebra, realismo coloquial (Manuel María) poesía social, presente en moitos poetas (X.L.Méndez Ferrín), lirismo persoal  (Uxío Novoneyra, Bernardino Graña)...

Remate:cambio na temática, estética, citar Arcadio López, Méndez Ferrín... novas obras abren novos camiños

 

6. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa : Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas. (Tema12, páx. 222) O ensaio

Introdución: contexto histórico-social, dificultades para a produción cultural, represión interior, exilio... Recuperación nos anos 50: GALAXIA; editoriais, revistas, La Noche...

Non se aprecian grupos, destacan as individualidades:

Ánxel Fole, a Galicia máxica, a lingua viva, a tradición oral.

Álvaro Cunqueiro, o refacedor de mitos, o universo máxico, o mundo cotián, os narradores encadeados...

Eduardo Blanco Amor, a novela na cidade, os conflitos humanos e sociais, o mundo dos nenos e de Auria...

Xosé Neira Vilas, a vida rural, os nenos e os emigrantes...

O ensaio...

Remate:autores contemporáneos a un novo movemento “Nova Narrativa”, levado a cabo por mozos...

 

7. A Nova Narrativa galega. Características, autores e obras representativas. ( No tema 12, páx. 235, ampliar)

Introdución: Nouveau Roman, . Anos 50 Galiza. Continuidade ata 60-70. Non grupo homoxéneo, Comparten innovacións técnicas,... características.

Contemporánea dos autores consagrados: Fole, Cunqueiro...

X.L.Méndez Ferrín, novelas e relatos. Etapa experimental: o absurdo, O crepúsculo e as formigas (relatos), Arrabaldo do norte (novela). 2ª etapa: riqueza temática, preocupación política. 3ª volta á fantasía e recreacións míticas...

Moitos integrantes da NNG que seguen escribindo, abandonan esta tendencia nas súas obras.

Carlos Casares. Vento Ferido

 8. O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. (no tema 12, páx. 237)

Introdución: contexto histórico-social, dificultades para a produción cultural, represión interior, exilio...O teatro como espectáculo ten máis dificultades, En América produción de Castelao (Os vellos non deben de namorarse),  Blanco Amor...

Nos anos 50 en Galiza autores de antes da guerra, cultivadores doutros xéneros escriben teatro máis  para ler, dadas as dificultades de representación : Carballo Calero, Xenaro Mariñas del Valle, Álvaro Cunqueiro...

Nos anos 70 a I Mostra de Ribadavia, teatro para representar, concursos Abrente, actores, directores, “homes de teatro”:

Euloxio Rodríguez Ruibal, Manuel Lourenzo, Roberto Vidal Bolaño

Remate:

 

Lingua e sociedade: dous temas redactados.

 

 2.- Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma.

3.- O galego no segundo terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística

 

Estudo da lingua, morfoloxía, sempre entra toda nos exames.

Xa visto: acentuación,  fonética, desvíos léxicos...

Repaso morfoloxía: o nsubstantivo, o adxectivo, os pronomes

o verbo regular, alternancias, irregular; infinitivo conxugado, perífrases verbais.

Entregar comentarios críticos

Lectura:  Dos arquivos do trasno, Rafael Dieste

     voluntaria: Longa Noite de Pedra, Celso Emilio Ferreiro

Redactar un traballo explicando a temática da obra, exemplificando con poemas escollidos. Non valen os do libro de texto ou os de  Lecturas Guiadas. Entregar no mes de febreiro 2015.

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet