Becas Inmersión Lingüistica Inglés (MECD)

 

Informamos da Resolución de 18 de febreiro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan becas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinos Deportivos, de Ensinos profesionais de Música e Danza e de Idiomas de Nivel Intermedio e Avanzado. 

Serán requisitos necesarios para optar a estas becas: 

a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1994 e o 31 de decembro de 1997 e estar matriculado no curso 2013-2014 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos: Bacharelato, Ensinos profesionais de música e danza, Grao medio de Formación Profesional, Grao medio de artes plásticas e deseño, Grao medio de ensinos deportivos e Ensinos de idiomas de nivel intermedio ou avanzado. 

b) Obter no curso 2013-2014 a condición de becario do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. 

c) Todos os solicitantes deberán acreditar ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7 na asignatura de inglés. 

d) Estar situado nun lugar da orde de prelación de solicitudes que lle permita a obtención dunha das becas convocadas. 

Cuantía da beca.

 1. A cuantía das becas ascenderá a un máximo de 900 euros que se se aboarán directamente á/s empresa/s que resulte/n adxudicataria/s a este efecto polo Ministerio. A adxudicación da beca dará lugar á asignación dunha praza para participar na actividade. Para completar o prezo total do curso os alumnos aboarán necesariamente 100 euros á empresa que resulte adxudicataria do concurso. 

2. Non se concederá cuantía algunha en concepto de traslado do alumno desde o seu domicilio ao centro de destino nin desde este a o seu domicilio, sendo de conta do alumno devandito traslado.

O prazo para a presentación de solicitudes remata o 2 de abril. 

Máis información