Skip to Content

RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS

Versión para impresoraVersión para impresora

No noso centro impártese un ciclo formativo de grao superior do sistema educativo LOXSE. O currículo aparece detallado na seguinte ligazón:

VER CURRICULO CICLO SUPERIOR (TSAAFD)

 
O título LOXSE non contempla a equivalencia en créditos ETC polo que se recoñecería a estancia  nunha empresa como a totalidade do módulo práctico contemplado no currículum (módulo de Formación en Centro de Traballo -FCT- de 380 horas de duración.)


En calquera caso, a realización de prácticas, quedará reflexada no expediente final académico do alumno e recoñécese co correspondente título de técnico superior. Tamén se complementa co Europass.

No ano académico 2017-18 está previsto que o noso título se reforme adaptándoo á LOE que contempla os créditos ETCS para cada un dos módulos formativos e concretamente para o módulo de FCT, no que realizan prácticas en empresas, asígnanse 22 créditos ETCS.

 

===========================================================================

En nuestro centro se imparte un ciclo formativo de grado superior del sistema educativo LOGSE. El currículo aparece detallado en el siguiente enlace:

 
 VER CURRICULO CICLO SUPERIOR (TSAAFD)


El título LOGSE no contempla la equivalencia en créditos ETC por lo que se que reconocería la estancia en una empresa como la totalidad del módulo práctico contemplado en el currículum (módulo de Formación en Centro de Trabajo -FCT- de 380 horas de duración.)


En cualquier caso, la realización de prácticas, quedará reflejada en el expediente final académico del alumno y se reconoce con el correspondiente título de técnico superior. Tambén se complementa con el Europass.

En el año académico 2017-18 está previsto que nuestro titulo se reforme adaptándolo a la LOE que contempla los créditos ETCS para cada uno de los módulos formativos y concretamente para el módulo de FCT, en el que realizan prácticas en empresas, se asignan 22 créditos ETCS.story | by Dr. Radut