Skip to Content

RECOÑECEMENTO DA MOBILIDADE

Versión para impresoraVersión para impresora

Durante o período de preparación da mobilidade, redactarase a seguinte documentación en coordinación coa empresa que acollerá ao alumno/a que posteriormente servirán para facer o seguimento das actividades diarias do alumno/a no seu posto de traballo:

        - Plan individualizado do alumnado no que se recollen todas as tarefas previstas e realizadas durante as prácticas, que asina e sela o tutor da empresa.


        - Follas de actividades diarias realizadas na empresa, nas que se especifican as datas de realización das tarefas e a súa duración, asinadas polo alumno e polo titor.

Os titores entregan ao alumnado carpetas onde diariamente durante la mobilidade deben apuntar as diferentes tarefas que realizan. Esta información será contrastada co titor da empresa mediante contacto por e-mail ou telefónico e se é correcta, asinarán todos os intervintes (os dous titores e o alumno).

Esta carpeta será entregada selada, asinada e datada ao alumnado ao finalizar o período de prácticas para que poida incorporarla ao seu CV. Nela detállase o código do ciclo formativo, a duración, os créditos ECTS, etc.

Ao remate da mobilidade entregarase tamén a seguinte documentación:

  • Suplemento ao título, no que se recoñecen 22 créditos asociados ao módulo de formación en centros de traballo que realiza o alumnado nas empresas, selado polo centro.
  • Documento de mobilidade Europass que rexistra o periodo de formación, asinado e selado pola empresa de prácticas, polo noso centro e polo alumnado.

En cato ao posible alumnado visitante, baseándonos nos acordos de aprendizaxe tomados coa institutción de orixe fornecerémolo dunha certificación da estadía na que figuren as datas da mobilidade, sinatura e selo da institutión especificando na mesma as tarefas realizadas e o grao mde competencia acadado.

================================================================================

Durante el período de preparación de la movilidad, se redactará la siguiente documentación en coordinación con la empresa que acogerá al alumno que posteriormente servirán para hacer el seguimiento de las actividades diarias del alumno en su puesto de trabajo:

        - Plan individualizado del alumnado en el que se recogen todas las tareas previstas y realizadas durante las prácticas, que firma y sella el tutor de empresa.


        - Hojas de actividades diarias realizadas en la empresa, en las que se especifican las fechas de realización de las tareas y su duración, que firman el alumno y el tutor.

Los tutores entregan al alumnado carpetas donde diariamente durante la movilidad deben apuntar las diferentes tareas que realizan. Esta información será contrastada con el tutor de la empresa mediante contacto por e-mail o telefónico y si es correcta, firmarán todos los intervinientes (los dos tutores y el alumno).


Esta carpeta se le entregará sellada, firmada y datada al alumnado al finalizar el período de prácticas para que pueda incorporarla a su CV. En ella se detalla el código del ciclo formativo, la duración, los créditos ECTS, etc.


Al término de la movilidad se entregará también la siguiente documentación:

  • Suplemento al título, en el que se reconocen 22 créditos asociados al módulo de formación en centros de trabajo que realiza el alumnado en las empresas, sellado por el centro.
  •  Documento de movilidad Europass que registra el periodo de formación, firmado y sellado por la empresa de prácticas, por nuestro centro y por el alumnado.


story | by Dr. Radut