Skip to Content

TEMA 1: “A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas”. (2º Bach.)

1. CONTEXTO HISTÓRICO E CULTURAL:

 

1.1. A Restauración (1874-1931):

A Rexencia (1885-1902): morte de Afonso XII e goberno da raíña Mª Cristina. Alternancia liberais e conservadores. Caciquismo. Guerra colonial (Desastre do 98)

Crise monarquía(1902-1931):Afonso XIII. Ditadura de Primo de Rivera. II República.

O agrarismo (1907-1923): "Acción Gallega", Basilio Álvarez. Redención foros (1926).

O nacionalismo: "Irmandades da Fala" (Asemblea Nac.Lugo, 1918).Antón Villar Ponte.

A emigración: Cuba e Arxentina. Agrávase desde 1950. Problemas familiares,...

O movemento obreiro: núcleos en A Coruña, Ferrol e Vigo.

A cultura galega na época: RAG(1905). Revista "Nós"(1920).Grupo "Nós"(Risco, O.Pedrayo, Cuevillas). S.E.G. (1923):investigación galega, en galego (USC).

1.2. A II República (1931-1936):

Nacionalismo (PG: Estatuto de Autonomía): conservadores (Risco, O.Pedrayo), esquerda (Castelao, Bóveda) e arredistas (Álvaro de las Casas).

1.3.A Guerra Civil (1935-1939): feroz represión e ruptura da política e cultura galegas. 

 

2. A LITERATURA DO POSREXURDIMENTO: A POESÍA "ANTRE DOUS SÉCULOS".

 

ANTONIO NORIEGA VARELA (Mondoñedo, 1869-Viveiro, 1947)

Seminario de Mondoñedo. Maxisterio. Agrarismo. Coñece a O.Pedrayo e lit. portuguesa.

Obra: Influencia dos clásicos latinos e poetas portugueses (Teixeira de Pascoaes)

"Montañesas", "Do ermo": delicada sensibilidade coa paisaxe da montaña luguesa. Franciscanismo: temas humildes (espiña toxo, pinga orballo). Popularismo e costumismo. Autor de sonetos de grande perfección e beleza.

RAMÓN CABANILLAS (Cambados, 1876-1959).

Seminario Compostela. Emigra a Cuba e comezos literarios. De volta, traballo burocrático. Estancias no mosteiro de Samos. Participa en tódalas activid. políticas e culturais da época: Agrarismo. Irmandades. Revista "Nós". SEG. RAG e RAE.

Obra: Poesía social (Curros). Intimismo (Rosalía) e ton épico de Pondal. Modernista.

"No desterro","Vento mareiro"(A Habana).Poesía social e anticaciquil. Lirismo e modernismo.

"Da terra asoballada": ideoloxía nacionalista. Poesía social

"A man de Santiña": comedia de costumes

"O bendito San Amaro": Poema narrativo popular sobre a vida do santo.

"O Mariscal": traxedia histórica en verso (Pardo de Cela:símbolo resistencia galega contra o centralismo dos RR.CC.). Teatro das Irmandades.

"Na noite estrelecida":3 sagas sobre o tema artúrico ("A espada Escalibur"-"O cabaleiro do Sant Grial"-"O soño do rei Arturo"). A materia de Bretaña ambientada en Galicia.

A rosa de cen follas": poemario amoroso e intimista.

"Antífona da cantiga": antoloxia das cantigas populares. Primeiro libro de Galaxia.

"Samos": poema descritivo didáctico sobre a historia do mosteiro e a vida nel.

Lingua e estilo: modelo a lingua popular do Salnés, sen gheada nin seseo. Hiperenxebrismos. Logo, galego aristocrático, moi enxebre.

Etapas na súa obra:

Formación (1910-15): pregaleguista e agrarista. Modernismo.

Decisiva (1915-20): galeguista. Tema cívico e conciencia nacionalista.

Mítico-saudosista(1920-31): reconstrúe o pasado.

Segunda madurez (1935-59): intimismo e apártase do compromiso ideolóxico.

 page | by Dr. Radut