Skip to Content

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA / ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO EDUCATIVO

Versión para impresoraVersión para impresora

Órganos unipersoais

Dirección

DIRECTORA:              ROSA GÓMEZ CERDEIRA
VICEDIRECTORA:      ROSA LÓPEZ VILLAR
SECRETARIA:            EVA MOURIÑO LÓPEZ
XEFE DE ESTUDOS: PABLO ALONSO SUÁREZ

 

Órganos colexiados

 

Consello escolar  (para máis información clic aquí)

 Claustro

Composto por todo o profesorado e que se reúne periodicamente ao longo do curso para debatir e chegar a acordos sobre cuestións importantes para a boa marcha do centro educativo.

 O claustro é complementado polo Consello de coordinación pedagóxica (CCP), composto polas/os xefas/es dos distintos departamentos didácticos..

Para garantir que todo o alumnado estea representado nos órganos de goberno a lei crea a Xunta de delegadas/os que ten como función debatir e consensuar propostas do alumnado que posteriormente serán elevadas á dirección do centro e ao consello escolar.

Artigo 6°

1. Os órganos de goberno velarán pola efectiva realización dos fins da educación, pola mellora da calidade do ensino e a configuración dun auténtico ensino galego, con total respecto ós principios e valores a Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia.

2. Ademais, no ámbito da súa competencia, garantirán o exercicio dos dereitos recoñecidos ó alumnado, profesorado, pais e nais de alumnos e persoal da administración e servicios. Así mesmo, favorecerán a participación efectiva de tódolos membros da comunidade educativa na vida do centro, na súa xestión e avaliación.story | by Dr. Radut