You are hereDocumentos do Centro, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico, Programacións Didácticas, PPSaude

Documentos do Centro, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico, Programacións Didácticas, PPSaude


eN PRoCeSo De aCTuALiZaCióN

ENLACE Ó BORRADOR: PEC do IES de Melide

Este documento, que recolle moitos aspectos comentados na vida ordinaria académica e nas distintas reunións dos órganos colexiados do centro destes últimos anos onde está representada toda a comunidade educativa, pretende mostrar de onde vimos, como somos  e que queremos conseguir.

   O texto, que aborda de entrada a concepción do que debe ser este proxecto,  fixa os piares que deben sustentar as aprendizaxes que queremos que se produzan no IES de Melide,  para a continuación seguir a tratar os seguintes temas: a contextualización do IES de MELIDE e fundamentos que suman para orientar e xustificar o proxecto, formulación e  exposición dos obxectivos e das prioridades de actuación que deben presidir as aprendizaxes do alumnado,  e finalmente preséntanse os condicionantes a ter en conta para a difusión, seguimento e actualización do documento. 

   Unha gran parte do PEC desenvólvese en ANEXOS, algúns deles xa aprobados e outros que teñen prevista a redacción final para someterse a aprobación neste mesmo curso.

   Ábrese un prazo ata o luns 12 de novembro para incorporar suxestións e tratar de aprobar neste primeiro trimestre as 30 páxinas que marcan o camiño a seguir no IES de Melide.

   Os representantes de cada sector da comunidade educativa recollerán ditas suxestións, arbitrando os procedementos que estimen oportunosO equipo directivo promoverá diferentes accións para que toda a comunidade educativa do IES de Melide teña coñecemento do texto redactado.

     Aqueles membros da comunidade educativa que a título individual desexen achegar algunha suxestión á redacción do PEC poden facelo a través da conta de enderezo electrónico ies.melide@edu.xunta.es

Plan de Autoprotección

Aprobado o 30 de xuño de 2017.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

As nosas creacións

 

Distribuir

Distribuir contido